Prin ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare, au fost aduse modificări şi completări la unele acte normative, dintre care, mai jos prezentăm reglementările referitoare la gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Sub acest aspect, noul act normativ a fost justificat de Executiv prin necesitatea de a reglementa  cadrul normativ naţional pentru utilizarea sumelor rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară, ceea ce va conduce la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale.

Modificările şi completările afectează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Iată la ce se referă principalele modificări:

Managementul financiar al instrumentelor structurale

În termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, autoritatea de management notifică beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare sau, în cazul plăţilor directe, notifică beneficiarului autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare.

Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de 45 de zile poate fi întrerupt de mai multe ori, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

Pe cale de excepţie, notificarea beneficiarilor privind plata cheltuielilor aferente autorizate, în cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autorităţile de management în caz că se constată nereguli, se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii.

În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 45 de zile poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale.

Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

Contribuţia publică

Beneficiarii (care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale) au obligaţia de a depune la autorităţile de management sau la organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora. A dispărut prevederea potrivit căreia, prin excepţie, pentru anumite tipuri de cheltuieli cererile de rambursare puteau fi depuse de beneficiari în termen de maximum 6 luni de la efectuarea acestora.

Pe cale de derogare, pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare, beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul bugetului local.

În ce priveşte bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, cu excepţia Autorităţii de management pentru Programul operaţional „Asistenţă tehnică”, modificările introduse  operată se referă la:

– sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional, din instrumente structurale şi din cofinanţare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare;

sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achiziţiile, în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora.

În bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional „Asistenţă tehnică” se include noi categorii, respectiv:

– sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a Programului operaţional «Asistenţă tehnică», ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional, din instrumente structurale şi cofinanţare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare;

sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achiziţiile, în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora.

În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe a fost introdusă o nouă categorie, respectiv sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achiziţiile, în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora.

În bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, la poziţia globală distinctă denumită „Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană” se cuprind, cu o formulare nouă, sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional, din instrumente structurale şi cofinanţare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare.

ATENŢIE: Autorităţile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară, din instrumente structurale şi cofinanţare de la bugetul de stat. Limitele admise pentru depăşirea sumelor alocate în euro din instrumente structurale şi cofinanţare de la bugetul de stat se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Sumele rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară se fac venit la bugetul de stat şi se utilizează NUMAI pentru cofinanţarea programelor operaţionale respective.

Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi va fi utilizată în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Obligaţia beneficiarilor de a restitui sumele acordate ca prefinanţare şi nejustificate

În cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care sunt admise integral/parţial pretenţiile autorităţilor de management, acestea notifică beneficiarilor obligaţia restituirii – în limita stabilită prin aceste hotărâri – a sumelor acordate.

În cazul în care beneficiarii nu restituie autorităţilor de management aceste sume în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională.

Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata. Titlul de creanţă se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă contestat şi nu este supusă taxelor de timbru. Introducerea contestaţiei pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanţă.

Debitorii au obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin titlul de creanţă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia. Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile de la data comunicării.

Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor, din prima zi după expirarea termenului de plată stabilit şi până la data stingerii acesteia.

În cazul nerecuperării sumelor stabilite, la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă, autorităţile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare potrivit titlului VIII din Codul de procedură fiscală.

În vederea încasării de la debitor a dobânzii, autorităţile de management care au emis titlul de creanţă au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului.

Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare. Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se fac venit la bugetul de stat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here