Un nou plan de acţiune încurajează guvernele europene să promoveze măsuri comune împotriva companiilor şi a persoanelor care se sustrag de la plata impozitelor, în condiţiile în care, potrvit estimărilor CE, aproximativ o mie de miliarde de euro se pierd anual în UE prin evaziune şi fraudă fiscală.

Planul de acţiune pentru combaterea fraudei şi evaziunii fiscale prevede măsuri pe termen scurt, mediu şi lung menite să soluţioneze problema şi să conducă la recuperarea banilor datoraţi.

UE recomandă ca această campanie să înceapă cu acţiuni împotriva paradisurilor fiscale şi a lacunelor juridice pe care unele companii le folosesc pentru a evita plata taxelor.

Ţările din UE au în prezent standarde variate cu privire la definirea paradisurilor fiscale şi, prin urmare, au metode diferite de acţiune. Aceasta înseamnă că tranzacţiile care implică paradisuri fiscale se pot derula cel mai uşor prin intermediul ţărilor care au legislaţia cea mai tolerantă.

O abordare comună cu privire la detectarea şi apoi combaterea paradisurilor fiscale i-ar împiedica pe evazionişti să profite de diferenţele existente la nivelul sistemelor naţionale.

UE le recomandă statelor membre să întocmească o listă neagră a locurilor care pot reprezenta paradisuri fiscale. Astfel s-ar transmite un semnal puternic, care ulterior ar putea fi urmat de o modificare a acordurilor fiscale aflate în prezent în vigoare. La rândul său, acest lucru ar descuraja investitorii.

Pentru a preveni sustragerea companiilor de la plata taxelor, ţările din UE ar trebui să consolideze mai întâi convenţiile privind evitarea dublei impuneri – datorită acestora, companiile active în mai multe ţări nu trebuie să plătească impozite în fiecare dintre ele. Lacunele existente le permit unor companii să abuzeze de aceste convenţii şi să nu plătească impozite deloc.

Această formă de evaziune fiscală, cunoscută şi sub denumirea de „planificare fiscală agresivă”, se înregistrează tot mai des, iar planul de acţiune recomandă soluţionarea aspectelor tehnice şi juridice care o fac posibilă.

Dacă ţările membre încearcă să abordeze pe cont propriu această problemă, există riscul ca întreprinderile vizate să se stabilească pur şi simplu în altă ţară cu o legislaţie mai permisivă. Este nevoie de o acţiune la nivelul UE pentru a elimina lacunele juridice şi pentru a ne asigura că nicio ţară nu suferă pierderi financiare pentru că a acţionat singură.

Comisia Europeană ar urma să monitorizeze punerea în aplicare a acestor recomandări şi să facă presiuni asupra ţărilor care nu fac progrese suficiente.

Planul va fi înaintat spre aprobarea Parlamentului European şi a miniştrilor de finanţe din UE.

Între timp, Comisia va mai elabora o serie de propuneri de iniţiative suplimentare pentru combaterea evaziunii fiscale, cum ar fi:

– elaborarea unui cod al contribuabililor;

– introducerea la nivelul UE a unui număr de identificare fiscală;

– o revizuire a dispoziţiilor europene împotriva abuzurilor;

– elaborarea de orientări privind trasabilitatea fluxurilor financiare.

Planul de acţiune pentru combaterea fraudei şi evaziunii fiscale poate fi consultat la adresa de web: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_ro.pdfv

Documentar: acte normative, proiecte, comunicări şi propuneri comunitare în materie

Directiva 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la aplicarea opţională şi temporară a mecanismului de taxare inversă pentru prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă (JO L 72 din 20.03.2010).

Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistenţa reciprocă în materie de

recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri (JO L 84, 31.3.2010);

Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 64, 11.3.2011)

Directiva 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre, JO L 345, 29.12.2011

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 268, 12.10.2010)

Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (JO L 121, 8.05.2012)

Decizia Comisiei din 3 iulie 2012 privind crearea unui un forum al UE privind TVA: Decizia Comisiei (2012/C 198/05)

Raportul ECOFIN către Consiliul European referitor la aspecte fiscale din 4.12.2012 (doc. 16327/12 – FISC 166 – ECOFIN 949) şi Concluziile Consiliului (doc. 9586/12 – FISC 63 OC 213) privind Comunicarea Comisiei din 13.11.2012 (doc. 16051/12 – PRESSE 465 – PR CO 60).

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal – COM (2012) 363/2 din 11.7.2012

Comunicarea Comisiei din 27.06. 2012 – „comunicarea din iunie” – COM (2012) 351 final din 27.6.2012, privind modul în care poate fi îmbunătăţită respectarea obligaţiilor fiscale şi în care poate fi redusă frauda şi evaziunea fiscală, printr-o mai bună utilizare a instrumentelor existente şi adoptarea propunerilor în aşteptare ale Comisiei. Statelor membre care beneficiază în prezent de asistenţă financiară în temeiul Fondului european de stabilitate financiară (FESF), al Mecanismului european de stabilizare financiară (MESF) sau în temeiul dispoziţiilor articolului 143 din tratat le-a fost adresată recomandarea de a pune în aplicare măsurile stabilite în deciziile de punere în aplicare conexe şi indicate în memorandumurile lor de înţelegere, precum şi în posibilele suplimente ulterioare. Este vorba de Grecia, Irlanda, Portugalia şi România.

Modificările propuse de Comisie în ceea ce priveşte Directiva privind impozitarea veniturilor din economii: COM(2008) 727 final, 13.11.2008

CE: Proiect de acord de cooperare fiscală şi antifraudă între UE şi statele sale membre şi Liechtenstein, prezentat Consiliului în 2009: COM(2009) 644 final din 23.11.2009 și COM(2009) 648 final din 23.11.2009

Propunerea Comisiei, din 31 iulie 2012, pentru un mecanism de reacţie rapidă împotriva fraudei în materie de TVA: COM(2012) 428 final, 31.07.2012

Propunerea Comisiei, din 2009, privind o aplicare opţională a unui mecanism de taxare inversă a TVA pentru furnizarea anumitor bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă: COM(2009) 511 final, 29.09.2009

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here