După cum este deja cunoscut, începând cu data de 16.03.2020 prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 (decret publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 212/16.03.2020) -denumit în continuare Decret– a fost declarată oficial stare de urgență  pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, ocazie cu care au intrat în vigoare o serie de măsuri legislative, unele considerate de interes și pentru cititorii noștri și pe care ne-am propus să le prezentăm în cadrul acestui material.

Referitor la  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, potrivit art. 56 din Anexa nr. 1 la Decret, pe perioada stării de urgență, termenele legale[1] stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

Referitor la Codul civil, potrivit art. 41 din Anexa nr. 1 la acest decret, prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite, dispozițiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil[2] sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile.

Referitor la Lege 62/2011, potrivit art. 36 din Anexa nr. 1 la Decret, pe perioada stării de urgență se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă[3] în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.

Referitor la Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, potrivit art. 32 din Anexa nr.1 la Decret , pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz. Personalul prevăzut mai sus are dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020[4], în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.

 

 

[1] Art. 7 alin. 1 și 2 din (1) Legea nr. 544/2001 Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.

[2]      Art. 2.532 pct. 9 din Codul civil – Prescripția nu începe să curgă, iar, dacă a început să curgă, ea se suspendă:  9. în cazul în care cel împotriva căruia curge sau ar urma să curgă prescripția este împiedicat de un caz de forță majoră să facă acte de întrerupere, cât timp nu a încetat această împiedicare; forța majoră, când este temporară, nu constituie o cauză de suspendare a prescripției decât dacă survine în ultimele 6 luni înainte de expirarea termenului de prescripție(…)

  1. în cazul în care cel împotriva căruia curge sau ar urma să curgă prescripția este împiedicat de un caz de forță majoră să facă acte de întrerupere, cât timp nu a încetat această împiedicare; forța majoră, când este temporară, nu constituie o cauză de suspendare a prescripției decât dacă survine în ultimele 6 luni înainte de expirarea termenului de prescripție;

[3]   Potrivit art. 156 din Legea nr. 62/2011, dreptul angajaților de a declanșa conflicte colective de muncă în legătură cu începerea, desfășurarea și încheierea negocierilor contractelor colective de muncă este garantat de lege.

[4] Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020 Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

www.lege5.ro

1 COMENTARIU

  1. Bună ziua, poate un director de instituție sa nu ia în seamă prelungirea termenelor petițiilor in starea de urgență, conf. art.56 din decretul prezidențial 195/2020 și să sancționeze angajații că nu au răspuns în termen de 30 zile?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here