Prin recenta Ordonanță de urgență nr. 195/2020, măsurile aprobate vizează simplificarea unor formalități de declarare în procedura de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționarii pentru facilitarea accesului solicitanților la registrul comerțului în contextul special generat de pandemia de COVID-19.

Ordonanța de urgență nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului a fost publicată în Monitorul oficial nr. 1078 din data de 13 noiembrie 2020.

În expunerea de motive, Executivul are în vedere că cerințele simplificate de întocmire și depunere a documentelor pentru înregistrarea în registrul comerțului, aplicate încă de la instituirea stării de urgență, au făcut posibile înființarea de noi afaceri și asigurarea opozabilității actelor și faptelor prevăzute de lege, astfel încât funcționarea mediului de afaceri trebuie să fie asigurată în continuare prin măsuri adaptate.  să nu fie perturbată de măsurile impuse de autorități pentru prevenirea extinderii pandemiei de COVID-19,

În condiţiile în care circumstanțele care au determinat adoptarea acestor reguli procedurale și de organizare administrativă se mențin, se aplică în continuare soluții alternative prezenței fizice la sediile oficiilor registrului comerțului și măsuri adaptate de organizare a activității de înregistrare în registrul comerțului.

Guvernul a apreciat necesitatea simplificării unor formalități de declarare în procedura de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționarii pentru facilitarea accesului solicitanților la registrul comerțului în contextul special generat de pandemia de COVID-19.

Ce prevede ordonanţa

– Se menţin, pe o perioadă de încă 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, măsurile prevăzute la art. 2628 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, măsuri care prevăd:

  • derularea activităţii oficiului registrului comerțului în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, în condițiile legii. Activitatea de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spațiile afectate lucrului cu publicul. Accesul publicului se realizează în mod organizat, în limita numărului ghișeelor afectate lucrului cu publicul, cu prezența unei singure persoane la ghișeu.
  • declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi și în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerțului.
  • specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerțului.

– Dacă societatea nu desfășoară la sediul social sau la sediile secundare activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este considerată inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

  • Prin completările aduse la Legea societăţilor prin Legea nr. 102/2020, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.
  • Art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004 prevede:În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni, solicitantul are obligația să depună, o dată cu cererea de înregistrare și actele doveditoare, declarația-tip pe propria răspundere, semnată de asociați sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că: a) persoana juridică nu desfășoară, la sediul social sau la sediile secundare, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani.”

– Dacă societatea desfășoară activitate în afara sediului social și a sediilor secundare, declarația pe propria răspundere prin care administratorul atestă faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate este considerată inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, prin care se atestă că persoana juridică nu desfășoară, la sediul social sau la sediile secundare, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here