În spaţiul public au existat numeroase întrebări privind continuarea sau încetarea unor măsuri aplicate pe perioada stării de urgenţă. Executivul a venit cu clarificări aduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Pentru a vă uşura lectura acestui act normativ – publicat în Monitorul oficial nr. 394 din 14 mai 2020 – vă propunem o detaliere a măsurilor de protecţie socială cu aplicare după starea de urgenţă, în condiţiile în care se fac numeroase trimiteri punctuale la reglementări anterioare.

Indemnizaţii

Se prelungește și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile, acordarea următoarelor indemnizaţii:

indemnizațiile de care beneficiază salariații pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, stabilite la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut;

 • Indemnizația se acordă în urma declaraţiei pe proprie răspunde a angajatorului şi este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii.

indemnizație pentru “alţi profesionişti”, precum şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în cooperaţie care au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.

 • Indemnizaţia lunară se acordă în baza declaraţiei pe proprie răspundere, şi reprezintă 75% din câștigul salarial mediu brut.
 • Beneficiază de această indemnizaţie inclusiv avocaţii şi unele persoane cu activitate sportivă, în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 30/2020.

– Indemnizațiile NU sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

Comunicarea prin poşta electronică

– Se aplică, în continuare și după încetarea stării de urgență, pentru o perioadă de 30 de zile utilizarea poștei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea și acordarea drepturilor de asistență socială, de asigurări sociale de stat și de șomaj.

 • Pot fi depuse în format letric sau prin poșta electronică cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul MMPS: ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; alocația pentru susținerea familiei; alocația de stat pentru copii; drepturile privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor; alocația lunară de plasament; drepturile legate de procedura adopției; ajutorul pentru încălzirea locuinței; indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

– Pot fi depuse la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București în format letric sau prin poșta electronică cererile și documentele doveditoare pentru stabilirea și plata, în condițiile legii, a drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

– Pot fi depuse, încă 30 de zile după perioada de urgenţă, prin poşta electronică, de către angajatori, a cererile în vederea acordării indemnizaţiei pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului.

 • Cererea este semnată și datată de reprezentantul legal şi este însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.
 • Plata indemnizaţiei se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal, depusă prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum si a municipiului București, în raza cărora își au sediul social.

Valabilitatea unor documente în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Se menţine, până la finalizarea cursurilor anului școlar 2019-2020:

– valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice;

– valabilitatea actelor de identitate prevăzute de O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor românial căror termen de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgență;

– valabilitatea dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere – cu drept de circulaţie, numai cele emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

 • când titularul acestuia a săvârșit una dintre infracțiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1)și la art. 339 alin. (2), (3)și (4) din Codul penal;
 • când conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicat într-un accident de circulație din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane.

– valabilitatea prelungirii numerelor de înmatriculare provizorie;

– valabilitatea prelungirii dreptului de circulație dispusă de procuror sau de instanța de judecată.

Stagiul de cotizare pentru şomaj

– Pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, prin excepţie de la Codul muncii, se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.

– Perioada stării de urgență și perioada stării de alertă în care contractele individuale de muncă sunt suspendate constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj.

– Pentru stabilirea și calculul indemnizației de șomaj pentru perioada stării de urgență și perioada stării de alertă în care contractele individuale de muncă sunt suspendate se utilizează indemnizația reprezentând 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Programele de formare profesională a adulților

– Pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, pentru programele de formare profesională a adulților se pot desfășura și în sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, următoarele activități:

a)pregătirea teoretică a tuturor programelor de formare autorizate;

b)pregătirea practică a programelor de inițiere, specializare și perfecționare, care nu implică activități practice care trebuie să se desfășoare într-un spațiu cu dotări specifice, conform standardului ocupațional;

c)susținerea examenului de absolvire a programelor de inițiere, specializare și perfecționare desfășurate în sistem on-line.

– Ordonanţa de urgenţă stabileşte măsuri privind: examenul de absolvire, notificarea Comisiei de autorizare prin poşta electronică, începerea derulării programului în termen de 2 zile de la primirea notificării primită prin poşta electronică.

– Domeniile de activitate și instrucțiunile privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale care se publică în Monitorul Oficial.

– Valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și a licențelor de funcționare a serviciilor sociale, provizorii și definitive, prelungită pe perioada stării de urgență, se menține pentru o perioadă de 60 de zile de la încetarea stării de urgență.

Rapoartele de monitorizare, întocmite înainte de instituirea stării de urgență, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2020 pentru situațiile în care licența de funcționare expiră de drept în perioada stării de urgență, sunt valabile pentru toate situațiile în care, până la expirarea termenului de mai sus, au fost deja depuse la Ministerul Muncii și Protecției Sociale solicitări pentru emiterea unei noi licențe de funcționare a serviciului social.

– Pe cale de excepţie de la Norme, pentru serviciile sociale ale căror licențe de funcționare expiră în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență și pentru care nu se mai poate respecta termenul prevăzut de lege pentru întocmirea rapoartelor de monitorizare și pentru emiterea unei noi ntând licențe de funcționare, dosarul de reacreditare a serviciului social se transmite la Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu cel puțin 20 zile înainte de expirarea licenței de funcționare emisă anterior.

Asistenţa socială

– Se aplică până la data de 31 mai 2020 măsurile prevăzute de O.U.G. nr. 32/2020, pe care le pot dispune autorităţile administraţiei publice locale privind asistenţa socială:

a)contractarea sau angajarea unor specialiști, pentru acordarea serviciilor de asistență socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, acordate prin telefon sau prin alte mijloace electronice;

b)identificarea de spații pentru izolarea persoanelor fără adăpost, în situația în care în adăposturile existente nu pot fi implementate regulile de prevenire a infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2, în special cele referitoare la păstrarea distanței sociale minime prevăzute;

c)încheierea de contracte de voluntariat pentru implementarea serviciilor de sprijin acordate persoanelor izolate la domiciliu sau celor care au restricții de deplasare.

Protecţia copilului

Se prelungeşte până la data de 31 mai 2020 acordarea unor drepturi în regim special, astfel:

– pentru persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor și a indemnizației pentru îngrijirea copilului cu handicap;

Pe cale de excepţie de la reglementările de bază, acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii, dacă solicitanţii îndreptăţiţi realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

– pentru persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se află în concediu și plata indemnizației de acomodare pentru copiii încredințați în vederea adopției.

Şomeri

– Se suspendă în perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020 obligaţia şomerilor de a se prezenta lunar sau ori de câte ori sunt solicitate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.

Contracte colective de muncă

Se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective.

Valabilitatea unor documente

Se menține pentru o perioadă de 60 de zile de la încetarea stării de urgență valabilitatea următoarelor documente:

 • certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap eliberate de comisia pentru protecția copilului;
 • certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului;
 • atestatele de persoană sau familie aptă să adopte eliberate de direcția generală de asistență socială și protecția copilului.

Zile libere pentru părinţi

Pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre  părinți se stabilește până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020, cu obligaţia angajatorului de a depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă cererea pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei, însoţită de documente şi de declaraţia pe proprie răspundere.

Ordonanţa de urgenţă stabileşte regimul special pentru angajaţii din sistemul naţional de apărare, din penitenciare, din unitățile sanitare publice, serviciile sociale rezidențiale și personalul din alte categorii categorii stabilite prin ordin emis de ministerul tutelar.

Programul de muncă individualizat

– Angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați au obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore.

– Programul de muncă individualizat și modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc în actul adițional la contractul individual de muncă sau în actul administrativ emis de conducătorul instituției sau autorității publice, după caz.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here