Parlamentul a aprobat modificări importante la Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Legea nr. 223/2018 de modificare şi completare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 676/2018 şi este în vigoare de la data de 6 august 2018, iar reglementarea de bază urmează să fie republicată.

Semnalăm, aici, câteva din modificările care îi interesează direct pe proprietarii de imobile. 

Clasele de risc seismic au fost redefinite.

• Sunt introduse sintagme noi, pentru „încăperi cu aglomerări de persoane” şi „sală aglomerată”.

• Se modifică dreptul de acces al publicului în spaţii publice cu risc seismic.

Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții au obligația să acționeze pentru expertizarea tehnică, de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, a construcțiilor existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție. În cazul în care, în termenele prevăzute de prezenta ordonanță, nu au fost realizate măsurile de intervenție fundamentate în expertiza tehnică inițială sau în cazul în care codul/normativul de proiectare seismică în baza căruia s-a efectuat expertizarea tehnică inițială și încadrat construcția existentă în clasă de risc seismic și-a încetat aplicabilitatea, se poate efectua, la solicitarea proprietarilor/asociației de proprietari, în scopul actualizării măsurilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, o nouă expertiză tehnică a construcției existente în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut în codul/normativul de proiectare seismică aflat în vigoare la data solicitării, finanțată din bugetele locale.

• Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, și consiliile municipiilor, orașelor și comunelor vor acționa, în aria lor de autoritate, pentru fundamentarea, verificarea și avizarea documentațiilor privind acțiunile de intervenție finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. Consiliile municipiilor, orașelor și comunelor vor asigura locuințele de necesitate, pentru cazarea temporară a persoanelor și a familiilor, pe perioada executării intervențiilor care nu se pot efectua în construcții ocupate.

• Primarii municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv primarul general al municipiului București, vor acționa, în aria lor de competență, pentru:

identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor publice și a operatorilor economici;

 identificarea și inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, cu peste P + 3 etaje inclusiv, construite înainte de anul 1978, precum și a construcțiilor cu destinația de locuință expertizate tehnic și încadrate în clase de risc seismic corespunzătoare;

 întocmirea listelor cu clădirile și construcțiile cu destinația de locuință cu risc seismic și publicarea acestor liste pe paginile de internet ale autorităților administrațiilor publice locale;

 întocmirea de rapoarte anuale privind acțiunile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție, întreprinse de autoritățile administrației publice locale și publicarea acestor rapoarte pe paginile proprii de internet;

întocmirea documentației cadastrale și înregistrarea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic care nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în termen de 1 an de la încadrarea imobilului în clasa I de risc seismic;

notificarea în scris a proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiilor de proprietari, precum și persoanelor juridice care au în administrare construcțiile cu destinația de locuință, expertizate tehnic și încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, a obligațiilor ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, precum și faptul că își asumă riscul și răspunderea pentru efectele potențiale ale seismelor în situația în care nu se conformează obligațiilor legale; notificarea se face în termen de maximum 60 de zile de la identificarea imobilului, pentru imobilele care au documentație cadastrală, și în termen de 60 de zile de la întocmirea documentației cadastrale;

renotificarea proprietarilor/asociațiilor de proprietari notificați, în termen de cel mult 1 an de la notificare;

aprobarea prin dispoziție de primar a deciziei de intervenție privind expertizarea, întocmirea documentației cadastrale, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile expertizate tehnic și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, în cazul în care proprietarii/asociațiile de proprietari au fost notificați/notificate/renotificați/renotificate și nu au procedat la aprobarea deciziei prin hotărârea asociației și nu au efectuat măsurători pentru întocmirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, fiindu•le aplicabile prevederile OG nr. 20/1994.

 La imobilele încadrate în clasa I de risc seismic, lucrările de intervenție pentru consolidarea imobilelor se vor executa în termen de maximum 2 ani de la expirarea termenelor prevăzute pentru proprietarii construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic;

 În vederea prevenirii unui potențial dezastru provocat de cutremure, proprietarii și deținătorii cu orice titlu ai construcțiilor supuse reglementărilor din OG nr. 20/1994 au obligația de a permite intrarea în imobilele pe care le dețin, pentru desfășurarea activităților de expertizare, efectuare a măsurătorilor pentru întocmirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, conform legislației speciale în materie de cadastru și publicitate imobiliară, proiectare sau de execuție a lucrărilor de intervenție a construcțiilor sau a altor asemenea lucrări. În acest scop, persoanele respective vor fi înștiințate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea lucrărilor.

 În caz de refuz, intrarea în orice încăpere a construcțiilor supuse lucrărilor necesare de expertizare, cadastrare, proiectare, execuție sau a altor asemenea lucrări se va face cu autorizarea instanței judecătorești, prin ordonanță președințială, potrivit dispozițiilor din Codul de procedură civilă, dată cu citarea părților. Potrivit acelorași dispoziții, dacă este necesar, instanța judecătorească va putea dispune restrângerea folosinței încăperilor din construcțiile supuse lucrărilor respective sau evacuarea, pe timpul desfășurării lucrărilor de intervenție a construcțiilor în cauză, a persoanelor care nu au eliberat în termen spațiul deținut în construcțiile supuse consolidării.

Autoritățile administrației publice locale pot hotărî, în condițiile legii, finanțarea de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a măsurătorilor pentru întocmirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în cazul construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic.

 Proprietarii locuințelor, precum și ai spațiilor publice cu altă destinație decât cea de locuință, din construcțiile incluse în programele anuale vor beneficia de finanțare din transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție.

 Înstrăinarea, în decurs de 5 ani de la recepția la terminarea lucrărilor de intervenție, a spațiilor cu altă destinație proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice din construcțiile incluse în programele anuale și la care s-au executat lucrări de intervenție finanțate prin transferuri de la bugetul local este condiționată de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidenței consiliului local, actualizate la data înstrăinării.

Proprietarii, persoane fizice și juridice, beneficiază, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizației de construire pentru execuția lucrărilor de consolidare a construcțiilor din proprietate cu destinația de locuință sau cu alte destinații, precum și de scutire de taxa privind timbrul arhitecturii.

Ai nevoie de Ordonanța nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here