Prin Legea nr. 97/2020, Parlamentul a adus modificări şi completări la Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Legea semnalată a fost publicată în Monitorul oficial nr. 560 din 26 iunie şi este în vigoare din 29 iunie 2020.

Încadrare

Prin modificarea definiţiei folosită în textul reglementării de bază, este considerat vehicul fără stăpân inclusiv vehiculul înmatriculat în străinătate, de orice categorie, fără plăcuţe de inmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut;

Este considerat abandonat vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

În afară de reducerea, de la un an la 6 luni,a termenului, formularea celei de a doua teze aduce simplificări la reglementarea care prevedea că «există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului sau a deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului».

Cum se procedează cu vehiculul fără stăpân

Potrivit legii, În vederea identificării proprietarului sau a deținătorului legal al vehiculului fără stăpân, primarul aduce la cunoștință publică caracteristicile tehnice ale vehiculului și locul de unde acesta a fost ridicat, prin anunț publicat într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare. Lista cuprinzând vehiculele fără stăpân se afișează și la primărie, într-un loc special amenajat.

Prin completările recente se prevede că, în cazul în care, în urma publicării anunțului și/sau a listei, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului îl revendică, acestuia i se aduce la cunoștință faptul că refuzul de a prelua vehiculul constituie contravenție și se sancționează.

Restituirea vehiculului

Prin modificările aduse, se prevede că Restituirea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică vehiculul face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor și amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul. Se cere să se prezinte:

– calitatea de proprietar sau deținător legal al acestuia;

– achitarea sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculului;

– plata la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări;

– deținerea inspecției tehnice periodice valabile pentru vehiculul respectiv.

Vehicul abandonat: procedura somaţiei

În cazul vehiculului abandonat, primarul, la propunerea agenților constatatori, îl somează pe proprietarul sau deținătorul legal al acestuia, prin poștă și/sau curierat rapid, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat în locul special amenajat de către autorităţile administraţiei publce, în care a fost depozitat.

În afara mijlocaelor de comunicare adăugate la reglementare, legea a fost completată, astfel:

– În cazul în care procedura de comunicare nu este îndeplinită și somația este restituită emitentului, agenții constatatori au obligația de a comunica documentul respectiv prin afișare la domiciliul sau sediul proprietarului ori al deținătorului legal al vehiculului.

– Procedura de comunicare a somației se supune prevederilor de comunicare prevăzute de Codul de procedură civilă, respectiv în cazul citării ori comunicării actului de procedură efectuat prin poștă sau curierat rapid procedura se socotește îndeplinită la data semnării de către parte a confirmării de primire  ori a consemnării, de către funcționarul poștal sau de către curier a refuzului acesteia de a primi corespondența sa în cazuri excepționale la data afișării la adresa de domiciliu.

A fost prelungit, de la 5 la 10 zile termenul de răspuns la somaţie:

Dacă, în termen de 10 zile de la data comunicării somației, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somației primite sau nu face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor și amenzilor prevăzute de lege, vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale de pe a cărei rază teritorială a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului și, în funcție de starea acestuia, urmează a fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unității de colectare și valorificare a deșeurilor.

Sancţiuni

Refuzul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului de a se conforma somației sau de a prelua vehiculul depozitat într-un loc special amenajat și revendicat constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Actualizări la Norme

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de modificare şi completare, Guvernul modifică și completează în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2003.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here