Precizări preliminare

După 1 ianuarie 2003, în legislaţia fiscală s-a folosit, pe diferite perioade de timp, când noţiunea de „majorări de întârziere”, când cea de „dobânzi de întârziere” după cum urmează:

– până la 31 decembrie 2002 s-a folosit noţiunea de „majorări”;

– pe perioada 1 ianuarie 2003 – 14 iulie 2005 s-a folosit noţiunea de „dobânzi”;

– între 15 iulie 2005 – 30 iunie 2010 s-a folosit noţiunea de „majorări”;

– începând cu 1 iulie 2010 se foloseşte noţiunea de „dobânzi”.

De 10 ani schimbările respective au generat şi generează nedumeriri şi neclarităţi în interpretarea şi aplicarea prevederilor legale care reglementează aplicarea lor.

În loc să se procedeze la raţionalizarea legislaţiei fiscale, constatăm că se amplifică acest proces de folosire a unor noţiuni panicante, inclusiv cu aplicare retroactivă.

Spre exemplu, prin art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial  nr. 627 din  2 septembrie 2011, şi prin cele 5 ordine emise în aplicarea sa, s-au introdus, inclusiv retroactiv, adică începând cu 1 ianuarie 2006, noţiunile de „0,05% componenta de penalitate a majorările de întârziere” şi „0,05% componenta de dobândă a majorărilor de întârziere”.

Aceste noţiuni-şoc au bulversat chiar şi pe cei mai buni specialişti în domeniul fiscalităţii din numeroase cauze, dintre care vom prezenta numai următoarele:

– sunt noţiuni „care au uimit lumea”, „despre care nu s-a mai auzit”, care nu s-au mai folosit niciodată în legislaţia fiscală până la 2 septembrie 2011, adică până la data publicării în Monitorul Oficial  nr. 627 din  2 septembrie 2011 a O.G. nr. 30/2011 şi a celor 5 ordine date în aplicarea sa;

– s-au impus cu aplicabilitate retroactiv, respectiv la peste un an după ce cota majorărilor de întârziere de 0,1% nu se mai aplică.

Aceste nedumeriri şi neclarităţi sunt cauzate de faptul că:

* schimbările respective s-au făcut fără a preciza care este raţiunea acestor modificări (înlocuiri).

* aceste înlocuiri s-au făcut fără a defini sensul şi conţinutul fiecăreia dintre noţiunile „majorări”, „dobânzi”, „penalităţi”.

* nu s-a precizat care este diferenţa, de conţinut, dintre acestea, în special din punct de vedere fiscal.

* schimbările respective s-au făcut frecvent, fluctuând precum un ştergător de parbriz: nici nu au apucat bine contribuabilii şi organelor fiscale să se obişnuiască cu noile noţiuni (cu noile modificări), că acestea s-au şi schimbat.

* în condiţiile în care nu s-a definit sensul şi conţinutul noţiunii de „dobândă” din legislaţia fiscală, aceasta s-a confundat şi se confundă cu noţiune de dobândă din legislaţia bancară.

* nedumeririle şi neclarităţile în interpretarea şi în aplicarea noţiunii de „dobândă” din legislaţia fiscală s-ar fi eliminat şi s-ar elimina dacă:

– pentru noţiunea de „dobândă” din legislaţia fiscală s-ar folosi noţiunea de „dobândă fiscală”.

– s-ar definit sensul şi conţinutul noţiunii de „dobândă fiscală”.

– în condiţiile în care se dispune prin lege folosirea noţiunii de „dobândă fiscală”, să se precizeze:

Care mai este sensul şi conţinutul noţiunii de „majorări” de întârziere.

Când se mai foloseşte noţiunea de „majorări”.

Care este deosebirea, din punct de vedere al sensului şi conţinutului, dintre noţiunile „dobândă fiscală”, „majorări” şi „penalităţi”.

Când se foloseşte fiecare dintre noţiunile „dobândă fiscală”, „majorări”, „penalităţi”.

* după 1 ianuarie 2003, pentru plata cu întârziere a unei obligaţii fiscale s-a prevăzut, prin lege, când noţiunea de majorări, când noţiunea de dobânzi, schimbările fiind frecvente şi fără a se înţelege de către contribuabili şi de către organele fiscale:

– care este sensul şi conţinutul fiecăreia dintre noţiunile „majorări” şi, respectiv, „dobânzi”.

– care este deosebirea dintre acestea.

Cotele cu care se calculează majorările/dobânzile pentru obligaţiile

Problema stabilirii (calculării) corecte a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor constituie una dintre problemele cele mai importante. Practic, nu există persoană juridică şi persoană fizică să nu ajungă în situaţia de a plăti majorări şi/sau penalităţi pentru neachitarea integrală şi în termenul legal a obligaţiilor bugetare (impozite, taxe, contribuţii etc.).

La contribuabilii persoane juridice sunt foarte rare cazurile în care aceştia să nu se înregistreze, într-un an, şi cu obligaţiilor fiscale neachitate integral şi în termenul legal, respectiv cu majorări şi/sau penalităţi.

În plus, trebuie avut în vedere şi faptul că, pe total ţară, pe rolul instanţelor judecătoreşti se află sute de mii de litigii care privesc debite restante, majorări şi/sau penalităţi cu privire la obligaţiile de plată bugetare.

Unele dintre aceste dosare sunt pe rol de câţiva ani şi privesc fapte de evaziune fiscală, pentru care termenul de prescripţie este de 10 ani, ceea ce conduce la calculul majorărilor şi/sau penalităţilor pe ultimii 10 ani anteriori anului curent.

Cu cât perioada de calcul al majorărilor şi penalităţilor este mai veche, cu atât mai mari sunt dificultăţile şi erorile comise în cunoaşterea, în interpretare şi în aplicarea corectă a prevederilor legale în materie.

Dacă mai avem în vedere şi (1) frecventele modificări ale prevederilor legale, şi (2) paralelismele, suprapunerile, neclarităţile, reglementările diferite, uneori contradictorii cu privire la calculul majorărilor şi penalităţilor de întârziere, este uşor de înţeles dificultăţile existente în soluţionarea litigiilor respective.

Acestea sunt numai câteva dintre considerentele care impun elaborarea unei lucrări prin care să se prezinte, pe bază de temei legal, calculul majorărilor şi al penalităţilor de întârziere, nu numai pe perioada de prescripţie de 10 ani pentru fapte de evaziune fiscală, dar şi în evoluţia lor istorică din 1995 şi până în prezent.

Materialul de faţă constituie un preţios instrument de lucru pentru contribuabili, organe fiscale şi diferite alte persoane fizice şi juridice interesate de cunoaşterea metodologiei practice şi legale de calcul a majorărilor şi/sau penalităţilor de întârziere.

Până la data de 30 august 1995, majorările de întârziere au fost stabilite distinct, pentru fiecare obligaţie de plată, prin actul normativ prin care s-a reglementat respectiva obligaţie de plată.

Principalul act normativ prin care s-au introdus reglementări precise şi într-un mod unitar ale calculului majorărilor de întârziere îl reprezintă Ordonanţa Guvernului nr. 34 din 25 august 1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 august 1995, în vigoare începând cu 1 septembrie 1995.

În aplicarea O.G. nr. 34/1995 s-a emis, de Ministerul Finanţelor, „Norma nr. 14.681 din 28 septembrie 1995 de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii”, publicată în Monitorul Oficial nr. 232 din 9 octombrie 1995.

Potrivit art. 6 din O.G. nr.34/1995, Guvernul este obligat ca, periodic, la propunerea Ministerului Finanţelor, să actualizeze cota majorărilor de întârziere în corelaţie cu rata anuală a dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

În Anexa nr. 02/1 se prezintă elementele necesare calculării (cu exactitate şi în strictă conformitate cu prevederile legale din perioada pe care acestea au fost în vigoare) majorărilor/dobânzilor de întârziere pentru debitele restante, începând cu data de 1 septembrie 1995 şi până în prezent.

Anexa nr. 02/1.

 Cotele cu care se calculează majorările/dobânzile pentru debitele restante

Nr. crt.

Actul normativ

COTA

%

Publicat în M.Of.

nr. … din ……

În vigoare

de la:

până la:

0

1

2

3

4

5

1

O.G. nr.34/25.08.1995

0,12

202/31.08.1995

01.09.1995

30.04.1996

2

H.G. nr.291/29.04.1996

0,12

  88/30.04.1996

01.05.1996

31.01.1997

3

H.G. nr.8/25.01.1997

0,16

  12/30.01.1997

01.02.1997

31.05.1997

4

H.G. nr.251/2.06.1997

0,25

  110/3.06.1997

01.06.1997

28.01.1998

5

H.G. nr.21/23.01.1998

0,25

  34/29.01.1998

29.01.1998

06.05.1999

6

H.G. nr.354/6.05.1999

0,30

  198/7.05.1999

07.05.1999

31.07.2000

7

H.G. nr.564/3.07.2000

0,15

  317/7.07.2000

01.08.2000

28.10.2001

8

H.G. nr.1043/18.10.2001

0,10

682/29.10.2001

29.10.2001

31.08.2002

9

H.G. nr.874/16.08.2002

0,07

640/29.08.2002

01.09.2002

31.12.2002

10

H.G. nr.1513/18.12.2002

0.06

959/28.12.2002

01.01.2003

03.02.2004

11

H.G. nr. 67/29.01.2004

0,06

104/04.02.2004

04.02.2004

30.08.2005

12

H.G. nr. 784/14.07.2005

0,05

691/01.08.2005

01.09.2005

31.12.2005

13

Legea nr.210/2005, art.III

0,10

580/05.07.2005

01.01.2006

30.06.2010

14

O.U.G. nr. 39/2010

0,05

278/28.04.2010

01.07.2010

09.04.2011

15

O.U.G. nr. 88/2010

0,04

669/30.09.2010

01.10.2010

21.06.2011

16

Legea nr. 46/2011

0,04

245/07.04.2011

10.04.2011

În figura de mai jos se prezintă:

Perioada pe care:

1) s-au folosit noţiunile de majorări sau de dobânzi de întârziere;

2) s-au aplicat cotele cu care s-au calculat majorările sau dobânzile de întârziere;

3) se folosesc noţiunile de „0,05% componenta de penalitate a majorărilor de întârziere” şi „0,05% componenta de dobândă a majorărilor de întârziere”, introduse prin art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prin cele 5 ordine emise în aplicarea sa.

Cei interesaţi de cunoaşterea modului de calcul al majorărilor de întârziere, distinct pe fiecare obligaţie de plată în perioada 1 ianuarie 1991 – 31 august 1995, o pot face studiind articolul „Calculul majorărilor de întârziere până la 1 septembrie 1995”, publicat în revista Tribuna economică nr. 37 din 12 septembrie 1996, pg. 25-37, autor dr. N. Grigorie – Lăcriţa.

1 COMENTARIU

  1. Am urmatoarea situatie: ANAF a pus „interzis” la oficiul de cadastru dreptul de a-mi vinde casa – proprietate pe considerentul ca am o datorie la bugetul local local si de stat formata din 15845roni Debit + 9337 roni Dobinda + 1895 roni Penalitati de intirziere pe un SRL fara activitate cifra de afaceri 0 . Suma de 15845 roni este obligatia de plata corecta si tine de CIM al contabilului societatii care este una si aceiasi persoana cu Adminstratorul SRL – ului . Cit priveste Dobinda mi se pare un Abuz strigator la cer asta in primul rind apoi in al doilea rind ….pentru ce mai exista Tribunal si Judecator in Romania asta de jungla daca ANAF face legea pentru datornici la modul spus aici de fata. Din stiu eu cite ceva din ale juriticului …doar in situatia cin Datoria la buget depasaste 25000 roni si vorbesc de Debitul SRL – ului nu si de Dobinda + Penalitati abia atunci se ajunge la Tribunal si nicidecum ANAF – ul sare de la sine Hotarire si iti sechestru pe casa pina la achitarea datoriei !!!??? Cum pot face sa imi pot vinfe CASA fara restrictie a ANAF ????

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here