Ministerul Afacerilor Interne a publicat în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care modifică actualele norme conform cărora se poate declara starea de urgență sau starea de asediu. Mai exact, se schimbă și se completează unele aspecte ale OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, printre acestea numărându-se și regimul aplicării amenzilor.

Limitele minime și maxime ale sancțiunii contravenționale a amenzii aplicabile persoanelor fizice, respectiv majorarea limitei minime a sancțiunii contravenționale a amenzii aplicabile persoanelor juridice, precum și stabilirea categoriilor de sancțiuni contravenționale complementare care ar putea fi cuprinse în ordonanțele militare sau în ordinele specifice stării de urgență sau de asediu, în funcție de natura măsurilor dispuse prin acestea și de gravitatea nerespectării lor, se majorează.

Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28. –(1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

(2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin.(1), în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, cuprinse în ordonanțele militare:

  1. a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
  2. b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;

c)suspendarea temporară a activității;

  1. d) desființarea unor lucrări;
  2. e) refacerea unor amenajări.

Rămân în vigoare prevederile care stabilesc că în termen de 15 zile amenda poate fi plătită la jumătate.

După articolul 29, se introduce un nou articol, art. 29¹, cu următorul cuprins:

„(1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravențiile prevăzută la art.28.

(2) Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contravențiile prevăzute la art.28 se fac venit integral la bugetul de stat.

De asemenea, se propune ca în cazul acestor sancțiuni contravenționale să nu se aplice prevederile referitoare la suspendarea executării silite prevăzute de art.VII din Ordonanța de urgență nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.  Aceste modificări sunt necesare pentru a asigura un efect preventiv și coercitiv adecvat raportat la starea decretată, cu atât mai mult cu cât limitele minime actuale, prin raportare la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, nu asigură un astfel de efect. Tot astfel, se propune introducerea unei excepții de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, potrivit căreia bunurile confiscate ca urmare a aplicării sancțiunilor complementare stabilite de ordonanțele militare sau de ordinele specifice stării instituite să se atribuie direct, cu titlu gratuit, autorităților și instituțiilor publice, prin ordinde distribuire al ministrului afacerilor interne, pe perioada stării de urgență, respectiv al ministrului apărării naționale, pe perioada stării de asediu, sau persoanele împuternicite de aceștia.

Această reglementare este necesară pentru asigurarea unui grad ridicat de operativitate în folosirea bunurilor confiscate, având în vedere că Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Apărării Naționale, în calitate de autorități cu rol principal pe perioada stării de urgență, respectiv a stării de asediu, cunosc necesitățile în timp real ale autorităților și instituțiilor publice implicate în activitățile determinate de măsurile dispuse potrivitparticularităților stării instituite.

Totodată, se propune reglementarea unui mecanism prin care bunurile confiscate sunt atribuite cu titlu gratuit autorităților și instituțiilor publice pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse pe perioada stării instituite, precum și posibilitatea atribuirii bunurilor confiscate în vederea prelucrării voluntare de către operatori specializați, în situația în care acestea sunt materii prime și materiale care pot fi folosite pentru obținerea unor produse necesare autorităților și instituțiilor publice pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse pe perioada stării instituite, corelativ cu măsuri fiscale adecvate acestei opțiuni.

Proiectul mai prevede ca pe perioada stării de asediu sau de urgență, normele legale referitoare la transparența decizională și dialogul social să nu se aplice în cazul proiectelor de acte normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau de urgență ori care sunt o consecință a instituirii acestor stării.

Se propune și stabilirea în mod expres a unei perioade de timp, calculată de la momentul încetării stării instituite, în care să fie posibilă reînnoirea în condiții de legalitate a documentelor de orice fel eliberate de instituțiile și autoritățile publice.

Art.33² – (1) Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de asediu sau de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.

(2) Prin excepție de la alin.(1), în cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere – cu drept de circulație, se menține numai valabilitatea celor emise în temeiul art.111alin.(1) lit.b) sau alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pe toată perioada stării de asediu sau de urgență, precum și pentru o perioadă de 10 de zile de la încetarea acestor stări. Pentru aceleași perioade se menține și valabilitatea prelungirii dreptului de circulație dispusă de procuror sau de instanța de judecată potrivit art.111 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here