Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative este în vigoare de la 09 ianuarie 2023.

Potrivit legii, persoanele cu handicap pot beneficia de locuinţă în cadrul reţelei de locuire incluzivă, în baza evaluării nevoilor individuale de viaţă iar modalitatea de acordare, de organizare şi funcţionare, de finanţare şi monitorizare a locuinţelor din reţeaua de locuire incluzivă se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

De asemenea, în vederea asigurării asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul, anual, la tichete de valoare pentru terapia bazată pe recuperare medicală sau kinetoterapie, în funcţie de diagnosticul principal şi de fiecare dizabilitate, după cum urmează:

a) 12 tichete pentru persoanele cu handicap grav;

b) 6 tichete pentru persoanele cu handicap accentuat.

Modelul şi contravaloarea tichetelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul sau din fonduri externe nerambursabile. Contravaloarea tichetelor se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului.

Tichetele se acordă la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, pe baza planului de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap, respectiv a programului individual de reabilitare şi integrare socială a persoanei adulte cu handicap, conform metodologiei de emitere, acordare, utilizare şi decontare a tichetelor, aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

Totodată, persoanele cu handicap care părăsesc centrele rezidenţiale publice şi beneficiază de măsuri de dezinstituţionalizare şi de integrare în comunitate pot primi un beneficiu de tranziţie, în condiţiile legii.

Beneficiul de tranziţie se suportă din bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, prin transferuri către bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la solicitarea fundamentată a acestora.

În vederea dezvoltării potenţialului de muncă, persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu vârstă activă de muncă, care urmează programe de pregătire pentru muncă sau de angajare asistată sau activităţi de instruire, dezvoltare personală sau perfecţionare a abilităţilor în cadrul atelierelor protejate pot beneficia, pe baza unei evaluări individuale, de un stimulent de inserţie pe piaţa muncii, acordat la cerere, pe perioadă determinată, indiferent de venituri.

Stimulentul se suportă din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here