Pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în rubrica «Transparenţă decizională», se află un proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2011.

Vă prezentăm în cele ce urmează modificările şi completările care apar în proiectul de act normativ :

  Articol unic 

Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2011, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 186 din 17 martie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3)Prevederile alin. (2) lit. a) şi b), precum şi oricare alte informaţii considerate utile pentru stabilirea numărului de locuri, se iau în calcul astfel încât numărul acestora să fie corelat cu rezultatele analizei nevoilor instituţionale prevăzută de art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă.”

 2. Articolul 7 alineat (1) litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) numărul de funcţii publice specifice de manager public;”

 3. Art. 8, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8 – (2) Postul de manager public se consideră a avea gradul profesional acordat, conform legii, managerului public care îl ocupă. În cazul în care gradul profesional al managerului public nu corespunde cu cel al postului pe care urmează a fi numit sau transferat, acesta se transformă potrivit prevederilor legale şi cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.”

 4. La art. 30, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“Art. 30 – (4) Bursa prevăzută la alin. (1) nu se poate cumula cu drepturi salariale.”

 5. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 451, cu următorul cuprins:

Art. 451 – (1) Până la plasarea pe o funcţie de manager public, absolvenţii programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 efectuează o perioadă de stagiu de 6 luni în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice.

(2) – Prin excepţie de la prevederile alin.(1), perioada de stagiu va fi mai mică de 6 luni în cazurile în care intervine una din următoarele situaţii: plasarea absolvenţilor în conformitate cu prevederile art.45, respectiv denunţarea angajamentului, semnat în conformitate cu prevederile art.46. În ambele cazuri perioada de stagiu încetează la data emiterii actului administrativ de numire în funcţia publică specifică de manager public sau la data înregistrării cererii scrise adresată ministrului administraţiei şi internelor, după caz.

(3)Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici stabileşte locul de stagiu.”

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail ana.earamazu@mai.gov.ro, până la data de 07.11.2011.

Sursa: Ministerul Administraţiei şi Internelor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here