Obiectivele de investiţii în cadrul Programului național de dezvoltare rurală au fost completate cu activități vizând construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, precum şi construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. Drept urmare, au fost reglementate şi obligațiile statului faţă de proprietarii terenurilor forestiere afectate. 

Dispozițiile se regăsesc în Legea nr. 98/2019 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019. 

Pentru aceste activităţi introduse în Program, pe cale de derogare de la prevederile din Codul silvic:

– ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate privată pentru realizarea lucrărilor specifice proiectelor se face pe toată durata de existență a acestora;

chiria și contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, datorate pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere aflate în proprietate privată, se stabilesc prin înțelegere cu proprietarul terenului forestier și se consemnează sau se achită cu titlu de indemnizație de către inițiatorul proiectului, în condițiile legii;

acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privată se încheie de către proprietar sub forma înscrisului sub semnătură privată pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul forestier național și se depune în copie certificată pentru conformitate cu originalul de inițiatorul proiectului la instituția competentă să emită aprobarea de ocupare temporară. 

Soluţii pentru cazuri de excepţie

– Ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate privată necesară realizării proiectelor se face fără acordul proprietarilor în situația în care nu se prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, în situația litigiilor, precum și în situația succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuți sau în cazul în care nu se ajunge la un acord financiar cu proprietarul.

Acordul proprietarului în acest caz se suplinește prin declarația inițiatorului proiectului de asumare proprie a răspunderii și care descrie imposibilitatea obținerii acordului proprietarilor.

– În situațiile de mai sus, sumele datorate deținătorilor pentru ocuparea temporară a terenului forestier, calculate potrivit precizărilor din Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016, cu modificările ulterioare, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemnează cu titlu de indemnizație într-un cont bancar deschis pe numele inițiatorului proiectului și se eliberează ulterior prin dispoziția inițiatorului proiectului.

– Ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate privată pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietății se face pe baza unei adeverințe eliberate de către comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobată de către primar, care confirmă această situație. 

Când nu este nevoie de avizul autorităţilor

Pentru realizarea obiectivelor pentru reţele electrice şi de gaze la distanțe mai mici de 50 m de liziera pădurii nu este necesară obținerea avizului structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. 

În Documentarul legal de la sfârşitul materialului găsiţi lista integral a activităţilor care pot fi finanţate în cadrul Programului de dezvoltate rurală. 

Documentar legal

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013

Art. 7. –

(1) Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului trebuie să se încadreze în cel puțin unul din următoarele domenii specifice:

a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;

b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;

c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități de învățământ preuniversitar de stat, înființate potrivit legii;

d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare, inclusiv a spațiilor afectate desfășurării activității unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural și centre medicale de permanență;

e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților;

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;

g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;

h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;

i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a piețelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;

j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.

k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora

l) construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local.

m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural;

n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice;

o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.


Ai nevoie de Legea nr. 98/2019
? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de 
AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here