21 Februarie, 2020

Locuinţe proprietate personală pe teren atribuit de stat: Cât timp puteţi întârzia construcţia

Legea nr. 15/2003, republicată a doua oară în Monitorul Oficial nr. 182/2014, reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Citiţi mai jos despre prevederile care au declanşat o critică de neconstituţionalitate.

Potrivit legii, atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul.

Art. 6 alin (1) din lege prevede că beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Acelaşi articol prevede în continuare, prin alineatul (2), că în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia a susţinut că prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 15/2003 sunt neconstituţionale în măsura în care sunt interpretate în sensul că revocarea hotărârii consiliului local se poate face fără o dreaptă şi prealabilă despăgubire, în cazul în care există construcţii ridicate şi nefinalizate pe terenul al cărui drept de folosinţă este retras.

De asemenea, acesta a mai apreciat că textul este neconstituţional şi în măsura în care este interpretat în sensul că revocarea hotărârii consiliului local se poate face în ciuda producerii de efecte juridice, adică chiar în cazul în care au fost emise acte juridice de terţe părţi, având ca temei dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit iniţial.

În acest context, autorul a susţinut că măsura revocării hotărârii consiliului local cu efect imediat constând în pierderea posesiei terenului atribuit în folosinţă şi, prin aceasta, a confiscării de facto a bunurilor construite pe acest teren, fără a exista posibilitatea despăgubirii proprietarului în mod just şi prealabil, aduce atingere existenţei dreptului de proprietate, deoarece determină o privare a proprietarului de bunul său legal dobândit.

În susţinerea criticilor sale, autorul excepţiei a invocat jurisprudenţa Curţii Europene, prin care s-a statuat că persoanele care şi-au dobândit bunurile cu bună-credinţă trebuie protejate de stat. Arată că principiul securităţii juridice, componentă a principiului legalităţii actelor administrative, instituie, pe de o parte, obligaţia autorităţilor publice de a proteja aşteptările legitime ale particularilor, iar, pe de altă parte, instituie dreptul acestora de a evolua într-un cadru juridic stabil şi previzibil, în care să aibă încredere. Prin urmare, arată că principiul securităţii juridice izvorăşte din existenţa unor raporturi juridice administrative juste, în care poziţia dominantă a autorităţilor publice să fie moderată, şi nu excesivă, luând în considerare nu numai interesul public, dar şi interesele legitime ale resortisanţilor.

Fără mai intra în toată analiza efectuată, reţinem concluziile Curţii, potrivit cărora textul de lege criticat nu prezintă, în sine, niciun viciu de neconstituţionalitate, fiind redactat cu suficientă precizie pentru a permite individului să îşi regleze conduita, acesta fiind în măsură să prevadă consecinţele ce pot decurge dintr-un act determinat. Astfel, Curtea constată că dreptul de folosinţă nu este revocat intempestiv, deoarece prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 15/2003 prevăd expres că nerespectarea obligaţiei de începere a construcţiei locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului, construcţie ce trebuie realizată cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atrage după sine retragerea dreptului de folosinţă al beneficiarului asupra terenului atribuit.

Ca atare, beneficiarul trebuie să îşi conformeze conduita exigenţelor legale, cu atât mai mult cu cât măsura atribuirii de terenuri în folosinţă gratuită pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, în scopul construcţiei unei locuinţe proprietate personală, reprezintă o măsură de favoare din partea statului, care, în virtutea caracterului său social, are menirea de a asigura bunăstarea economică şi socială a cetăţenilor săi, fără a nega însă dreptul autorităţilor publice de a stabili condiţiile concrete ale realizării acestui deziderat.

CCR a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate, prin Decizia nr. 239/2014, al cărei text îl puteţi consulta integral în Monitorul Oficial nr. 485/2014.

ATENŢIE! Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2014, durata contractelor de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, reglementată de O.U.G. nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 309/2009, pentru care a operat tacita relocaţiune, în condiţiile prevăzute la art. 1810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, este de cinci ani începând cu 27 iunie 2014, data publicării acestui act normativ în Monitorul Oficial nr. 474/2014, data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

————————————(P)————————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.

caudosinst

Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.

Foto articol: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu