Speță contabilă. O microîntreprindere plătitoare de TVA din România cumpără o construcție nouă de la o altă microîntreprindere plătitoare de TVA din România. Cum se face livrarea construcției din punct de vedere al TVA?

Opinie.

  1. TVA este reglementată de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
  2. Materia TVA definește construcție ca fiind orice structură fixată în sau pe pământ. Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ,,Art. 292 – (2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă: (..) f) livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile. În sensul prezentului articol se definesc următoarele: (..) 2. construcție înseamnă orice structură fixată în sau pe pământ;”
  3. Livrarea de construcții este o operațiune care se supune taxării inverse. Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se arată că: ,,Art. 331 – (2) Operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: (..) g) construcțiile, astfel cum sunt definite la art. 292 alin. (2) lit. f) pct. 2, părțile de construcție și terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opțiune;”
  4. Prin Normele metodologice de aplicare a art. 331 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se clarifică următoarele: ,,109. (1) Taxarea inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal reprezintă o modalitate de simplificare a plății taxei. Prin aceasta nu se efectuează nicio plată de TVA între furnizorul/prestatorul și beneficiarul unor livrări/prestări, acesta din urmă datorând, pentru operațiunile efectuate, taxa aferentă intrărilor și având posibilitatea, în principiu, să deducă respectiva taxă. Această modalitate de simplificare a plății taxei se realizează prin emiterea de facturi în care furnizorul/prestatorul nu înscrie taxa aferentă, inclusiv pentru avansuri, aceasta fiind calculată de beneficiar și înregistrată atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă în decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal. Furnizorul/Prestatorul are obligația să înscrie pe factură mențiunea taxare inversă. Colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator. Din punct de vedere contabil, beneficiarul înregistrează în cursul perioadei fiscale în care taxa este exigibilă suma taxei aferente în următoarea formulă contabilă: 4426 = 4427. Prevederile acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situații în care se aplică taxarea inversă. (..) (4) În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege, respectiv în situația în care furnizorul/prestatorul emite o factură cu TVA pentru operațiunile prevăzute la art. 331 alin. (2) din Codul fiscal și nu înscrie mențiunea taxare inversă în respectiva factură, iar beneficiarul deduce taxa înscrisă în factură, acesta își pierde dreptul de deducere pentru achiziția respectivă de bunuri sau servicii deoarece condițiile de fond privind taxarea inversă nu au fost respectate și factura a fost întocmită în mod eronat. Aceste prevederi se aplică și în situația în care îndreptarea respectivei erori nu este posibilă din cauza falimentului furnizorului/prestatorului.”

În lumina celor prezentate, dat fiind faptul că livrarea se face către persoană impozabilă înregistrată în scop de TVA, în speță sunt aplicabile dispozițiile art. 331 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here