25 februarie 2013 (luni) este termenul limită pentru depunerea unor obligaţii fiscale, aşa că vă prezentăm obligaţiile, categoriile de contribuabili vizate şi vă oferim, totodată, acces la formularele care trebuie completate şi predate la Fisc.

1. Formularul 311

În primul rând, trebuie depusă declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat.

Conform legislaţiei în vigoare, declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se afla înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:

– direct sau prin imputernicit, la registratură;

– la poştă, prin scrisoare recomandată.

Această declaraţie trebuie depusă de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează, în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Descarcă formularul 311 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

2. Depunerea declaraţiei privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal (pentru anul trecut)

Formularul se depune de către operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor.

Se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi operatorii economici, precum şi la instituţia publică de la care au fost primite subvenţiile sau transferurile respective. Se completează cu ajutorul programului de asistenţă, cu codificarea informaţiei prin cod de bare.

Descarcă declaratia privind subventiile! Click aici!

3. Plata impozitului reţinut la sursă în luna ianuarie

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.

Categoriile de contribuabili care trebuie să achite impozitul deţinut la sursă în luna precedentă sunt plătitorii următoarelor venituri:

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

– venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

– venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

– venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Mai mult, plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabili.

4. Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna ianuarie

Persoanele care au această obligaţie fiscală sunt reprezentate de asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

– administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

– membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

– persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

– persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

– alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Obligativitatea se extinde în cazul oricărei persoane asigurate pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

5. Formularul 100

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat vizează contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, Anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1., respectiv obligaţiile de plată reprezentând:

– impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice;

– impozit la ţiţeiul din producţia internă;

– impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

– impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state;

– vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

– taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;

– taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm3.

Atenţie! Acest formular poate fi depus şi online!

Descarcă formularul 100 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

6. Formularul 101

Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent vizează organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură.

Atenţie! Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Descarcă formularul 101 şi instrucţiunile de completare!

7. Formularul 112

Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Din categoriile de contribuabili fac parte:

–  persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente;

–  instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului;

–  orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Descarcă formularul 112 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

8. Formularul 224

Declaraţa privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă.

Declaraţia se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.

Aceasta se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul, la:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Descarcă formularul 224 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

9. Formularul 300

Formularul 300 reprezintă Decontul de taxă pe valoarea adăugată şi se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi se poate depune şi prin Internet.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Consultă formularul 300 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

10. Formularul 301

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă se completează de către contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare, după caz. Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Consultă formularul 301 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

11. Formularul 306

Depunerea cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru 2013 se face de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

Descarcă formularul 306! Click aici!

12. Formular 307

Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată este pentru persoanele impozabile, după caz, menţionate în instrucţiunile de completare a formularului.

Consultă formularul 307 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

13. Formularul 390 VIES

Declaraţa recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri se depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziţii sau prestări de servicii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau  în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Consultă formularul 390 VIES şi instrucţiunile de completare! Click aici!

14. Formularul 392A

Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …. se adresează persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 de lei.

Consultă formularul 392A şi instrucţiunile de completare! Click aici!

15. Formularul 392B

Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … vizează persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 de lei.

Consultă formularul 392B şi instrucţiunile de completare! Click aici!

16. Formularul 393

Declaraţia informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …. trebuie depusă de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane.

Consultă formularul 393 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

17. Formularul 394

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300). Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

Consultă formularul 394 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here