Întrebare. Pentru un PFA care a depăşit plafonul de TVA, cu excepţia declaraţiei 070, ce alte documente mai trebuie depuse pentru înregistrarea în scopuri de TVA? Mulţumesc.

Răspuns.

1. Temeiul legal. Disciplina înfiinţării şi funcţionării unui PFA este stabilită prin OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu data de 1 martie 2015, disciplina operaţiunilor contabile la un PFA cu contabilitate în partidă simplă, este stabilită prin Ordinul MFP nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Regulile PFA. Potrivit OUG nr. 44/2008, regimul juridic al PFA arată că:

2.1. PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN.

2.2. În scopul exercitării activității/activităților pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relații contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit legii.

2.3. PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, încalitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiatșiînregistratîncondițiilelegii.

2.4. O persoană titulară a PFA poate cumuli calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

2.5. PFA își desfășoară activitatea folosind în principal forța de muncă și aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumuli și calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale.

2.6. Titularul PFA răspunde pentru obligațiile asumate în exploatarea întreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectațiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanțelor, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale debitorului.

3. Contabilitatea şi documentele la un PFA. Potrivit Ordinului MFP nr. 170/2015, regimul contabil al PFA arată că:

3.1. Contabilitatea în partidă simplă pentru PFA se ține în limba română și în moneda națională.

3.2. La PFA, orice operațiune economico-financiară se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza evidențierii în contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

3.3. Documentele justificative ale PFA care se evidențiază în contabilitatea în partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit.

3.4. În mod obligatoriu, la PFA, documentele justificative trebuie să cuprindă:denumirea documentului; denumirea/numele și prenumele și, după caz, sediul/adresa persoanei care întocmește documentul; numărul documentului și data întocmirii acestuia; codul de înregistrare fiscală (când este cazul); menționarea părților care participă la efectuarea operațiunii economico-financiare (când este cazul); conținutul operațiunii economico-financiare și, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia; datele cantitative și valorice aferente operațiunii economico-financiare efectuate; numele, prenumele și semnătura persoanei care a întocmit documentul, după caz; alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operațiunilor efectuate.

3.5. În documentele financiar-contabile aferente PFA nu sunt admise ștersături, modificări sau alte asemenea procedee, și nici lăsarea de spații libere între operațiunile înscrise în acestea sau file lipsă.

3.6. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greșite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul corect sau cifra corectă. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului financiar-contabil și se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit/corectat documentul, menționându-se și data efectuării corecturii.

3.7. În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se primește, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restricții, documentul întocmit greșit se anulează și se păstrează sau rămâne în carnetul respectiv.

3.8. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă de pix sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz.

3.9. Pentru evidențierea în contabilitatea în partidă simplă a operațiunilor efectuate se utilizează următoarele registre contabile: Registrul-jurnal de încasări și plăți și Registrul-inventar.

3.10. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanță cu destinația acestora și se prezintă în mod ordonat și astfel completate, încât să permită în orice moment identificarea și controlul operațiunilor economico-financiare efectuate.

3.11. Registrul-jurnal de încasări și plăți servește la înregistrarea cronologică a tuturor sumelor încasate și plătite, atât în numerar, cât și prin conturi bancare.

3.12. Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări și plăți se totalizează lunar.

3.13. Registrul-inventar servește la înregistrarea elementelor de natura activelor și datoriilor inventariate.

3.14. Elementele patrimoniale se evidențiază în contabilitate la valoarea de intrare, respectiv la cost de achiziție, de producție sau la prețul pieței, în baza documentelor justificative care atestă dobândirea acestora.

3.15. Evidența imobilizărilor corporale (mijloace fixe) se ține cu ajutorul Fișei mijlocului fix.

3.16. Operațiunile efectuate în valută se evidențiază în contabilitate în moneda națională, utilizându-se cursul de schimb valutar de la data efectuării operațiunii.Prin curs de schimb de la data efectuării operațiunii se înțelege cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii, disponibil ca informație la momentul efectuării operațiunii (încasare, plată, emitere de documente).Sumele aferente operațiunilor în valută se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări și plăți în lei, cu menționarea în coloana de explicații a valorii în valută.

3.17. În condițiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile legale, documentul în baza căruia se înregistrează în contabilitate încasările zilnice este raportul fiscal de închidere zilnică, respectiv registrul special întocmit în condițiile defectării aparatelor de marcat electronice fiscale.

3.18. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile, se vor lua măsuri de reconstituire a acestora.

3.19. Ca recomandare, este de preferat, să se înscrie pe fiecare document data primirii acestuia, atunci când este cazul (mai ales la facturi).

4. Prevederi fiscale referitoare la documentele justificative stabilite prin Codul de procedură fiscală

4.1. Potrivit art. 108 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale și a obligațiilor fiscale datorate, contribuabilul/plătitorul are obligația să conducă evidențe fiscale. Sunt evidențe fiscale registrele, situațiile, precum și orice alte înscrisuri care, potrivit legislației fiscale, trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale și a creanțelor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru vânzări, jurnalul pentru cumpărări, registrul de evidență fiscală.

4.2. Documentele justificative și evidențele contabile ale contribuabilului/plătitorului constituie probe la stabilirea bazei de impozitare. În cazul în care există și alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impozitare (art. 72 din Legea nr. 207/2015).

4.3. Contribuabilul/Plătitorul are sarcina de a dovedi actele și faptele care au stat la baza declarațiilor sale și a oricăror cereri adresate organului fiscal. (art. 73 alin. (1) din Legea nr. 207/2015).

4.4. Organul fiscal are sarcina de a motiva actele administrative fiscale emise pe bază de probe sau constatări proprii. (art. 73 alin. (2) din Legea nr. 207/2015).

5. În concluzie. Pentru un PFA care a depăşit plafonul de TVA, documentele care trebuie depuse pentru înregistrarea în scopuri de TVA cuprind: (i) Declaraţia 070 Declaraţie de înregistrare fiscală / declaraţie de menţiuni/declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere; (ii) Jurnalul de cumpărări; (iii) Jurnalul de vânzări; (iv) Registrul de încasări şi plăţi. Funcţie de persoana care efectuează controlul documentelor, este posibil să fie solicitate şi alte documente.

Ai nevoie de OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here