Întrebare. Bună ziua. Microîntreprinderea a devenit plătitoare de TVA din ianuarie 2021. În legătură cu obligațiile de TVA, am nevoie de o listă practică de verificări pe care să le am în vedere la final de lună. Mulțumesc.

Opinie.

 1. TVA își are sediul materiei în TITLUL VII Taxa pe valoarea adăugată din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele obligate la plata TVA pentru orice operaţiune sau care se identifică drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform Titlului VII, în scopul desfăşurării oricărei operaţiuni, trebuie să ţină evidenţe pentru orice operaţiune reglementată de prezentul titlu.
 2. Persoanele impozabile stabilite în România trebuie să ţină evidenţe corecte şi complete ale tuturor operaţiunilor efectuate în desfăşurarea activităţii lor economice. (art. 321 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.)
 3. Potrivit pct. 101 alin. (1) din Normele metrodologice de aplicare a art. 321 alin. (4) Cod fiscal, fiecare persoană impozabilă trebuie să ţină evidenţa următoarelor documente:

a) al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emise de aceasta şi legate de activitatea sa economică;

b) facturile sau alte documente primite şi legate de activitatea sa economică;

c) documentele vamale şi, după caz, cele privind accizele legate de importul, exportul, livrarea intracomunitară şi achiziţia intracomunitară de bunuri realizate de respectiva persoană;

d) facturile şi alte documente emise sau primite de respectiva persoană pentru majorarea sau reducerea contravalorii livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii, achiziţiilor intracomunitare sau importurilor;

e) un registru al nontransferurilor de bunuri transportate de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul acesteia în afara României, dar în interiorul Comunităţii pentru operaţiunile prevăzute la art. 270 alin. (12) f) -h) din Codul fiscal, precum şi pentru alte situaţii în care se aplică măsuri de simplificare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Registrul nontransferurilor va cuprinde: denumirea şi adresa primitorului, un număr de ordine, data transportului bunurilor, descrierea bunurilor transportate, cantitatea bunurilor transportate, valoarea bunurilor transportate, data transportului bunurilor care se întorc după efectuarea de lucrări asupra acestora, cum ar fi lucrările de prelucrare, reparare, evaluare, descrierea bunurilor returnate, cantitatea bunurilor returnate, descrierea bunurilor care nu sunt returnate, cantitatea acestora şi o menţiune referitoare la documentele emise în legătură cu aceste operaţiuni, după caz, precum şi data emiterii acestor documente. Nu trebuie completat acest registru pentru următoarele bunuri:  1. mijloacele de transport înmatriculate în România;  2. paleţi, containere şi alte ambalaje care circulă fără facturare;  3. bunurile necesare desfăşurării activităţii de presă, radiodifuziune şi televiziune;  4. bunurile necesare exercitării unei profesii sau meserii, dacă:  (i) preţul sau valoarea normală pe fiecare bun nu depăşeşte nivelul de 1.250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat ori expediat în alt stat membru şi cu condiţia ca bunul să nu fie utilizat mai mult de 7 zile în afara României; sau  (ii) preţul sau valoarea normală pe fiecare bun nu depăşeşte nivelul de 250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat ori expediat în alt stat membru şi cu condiţia ca bunul să nu fie utilizat mai mult de 24 de luni în afara României;  5. computerele portabile şi alt material profesional similar care este transportat în afara României în cadrul unei deplasări de afaceri de către personalul unei entităţi economice sau de către o persoană fizică autorizată;

f) un registru pentru bunurile mobile corporale primite care au fost transportate din alt stat membru al Uniunii Europene în România sau care au fost importate în România ori achiziţionate din România de o persoană impozabilă nestabilită în România şi care sunt date unei persoane impozabile în România în scopul evaluării sau pentru lucrări efectuate asupra acestor bunuri în România, cu excepţia situaţiilor în care, prin ordin al ministrului finanţelor publice, nu se impune o asemenea obligaţie. Registrul bunurilor primite nu trebuie ţinut în cazul bunurilor care sunt plasate în regimul vamal de perfecţionare activă. Registrul pentru bunurile mobile corporale primite cuprinde:  1. denumirea şi adresa expeditorului;  2. un număr de ordine;  3. data primirii bunurilor;  4. descrierea bunurilor primite;  5. cantitatea bunurilor primite;  6. data transportului bunurilor transmise clientului după expertizare sau prelucrare; 7. cantitatea şi descrierea bunurilor care sunt returnate clientului după evaluare sau prelucrare;  8. cantitatea şi descrierea bunurilor care nu sunt returnate clientului;  9. o menţiune referitoare la documentele emise în legătură cu serviciile prestate, precum şi data emiterii acestor documente.

4. Potrivit pct. 101 alin. (2) din Normele metrodologice de aplicare a art. 321 alin. (4) Cod fiscal, jurnalele pentru vânzări şi pentru cumpărări, registrele, evidenţele şi alte documente similare ale activităţii economice a fiecărei persoane impozabile se întocmesc astfel încât să permită stabilirea următoarelor elemente:

a) valoarea totală, fără taxă, a tuturor livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate de această persoană în fiecare perioadă fiscală, evidenţiată distinct pentru: 1. livrările intracomunitare de bunuri scutite;  2. livrări/prestări scutite de taxă sau pentru care locul livrării/prestării este în afara României;  3. livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii taxabile şi cărora li se aplică cote diferite de taxă;  4. prestările de servicii intracomunitare efectuate conform art. 278 (2) din Codul fiscal către beneficiari persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană;

b) valoarea totală, fără taxă, a tuturor achiziţiilor pentru fiecare perioadă fiscală, evidenţiată distinct pentru:  1. achiziţii intracomunitare de bunuri;  2. achiziţii de bunuri/servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei în condiţiile art. 307 (3) – (6) din Codul fiscal;  3. achiziţii de bunuri, inclusiv provenite din import, şi de servicii, taxabile, cărora li se aplică cote diferite de taxă;  4. achiziţii intracomunitare de servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei în condiţiile art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, care sunt prestate de către persoane impozabile stabilite în Comunitate;

c) taxa colectată de respectiva persoană pentru fiecare perioadă fiscală;

d) taxa totală deductibilă şi taxa dedusă pentru fiecare perioadă fiscală;

e) calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioadă fiscală, al taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic şi al ajustărilor efectuate, atunci când dreptul de deducere se exercită pe bază de pro rata, evidenţiind distinct:  1. taxa dedusă conform art. 300 (3) din Codul fiscal;  2. taxa nededusă conform art. 300 alin. (4) din Codul fiscal;  3. taxa dedusă pe bază de pro rata conform art. 300 alin. (5) din Codul fiscal.

5. Potrivit pct. 101 alin. (8) din Normele metrodologice de aplicare a art. 321 alin. (4) Cod fiscal, fiecare persoană impozabilă poate să îşi stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină TVA colectată şi TVA deductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să conţină informaţiile minimale cerute de lege şi să asigure întocmirea decontului de TVA prevăzut la art. 323 din Codul fiscal. 

6. Pentru a face lista verificărilor ce țin de TVA, trebuie mai întâi să se stabilească în detaliu natura activității economice, funcție de care se vor trasa celelalte coordonate în materie de TVA. Conceptul de ,,activitate economică,, cuprinde toate activitățile economice desfășurate de persoana juridică înregistrată în scopuri de TVA.

7. Mențiuni obligatorii la facturarea cu TVA sunt cuprinse de art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, prevederile art. 319 stabilesc:

,,(20) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii: 

a) numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;

b) data emiterii facturii;

c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;

d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316, ale reprezentantului fiscal;

f) denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;

g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 316 ale reprezentantului fiscal;

h) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularităţile prevăzute la art. 266 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;

i) baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ, în cazul în care acestea nu sunt incluse în preţul unitar;

j) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;

k) în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului, menţiunea „autofactură;”

l) în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;

m) în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, menţiunea „taxare inversă”;

n) în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, menţiunea „regimul marjei – agenţii de turism”;

o) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile „regimul marjei – bunuri second-hand”, „regimul marjei – opere de artă” sau „regimul marjei – obiecte de colecţie şi antichităţi”, după caz;

p) în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, menţiunea „TVA la încasare”;

r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeaşi operaţiune.

(29) Semnarea şi ştampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină factura.  ,,

 1. Cu titlu de sumar, practica în domeniul TVA arată că:

– trebuie să se asigure existența unei evidențe clare, corecte şi complete pentru toate operaţiunile efectuate în desfăşurarea activităţii economice;

– trebuie să se asigure existența cursului de schimb care va fi utilizat în cadrul contractelor încheiate în valută (cursul băncii comerciale, cursul BNR, cursul Băncii Centrale, după caz).

– trebuie să se asigure existența registrului de casă completat în fiecare zi conform documentelor justificative;

– trebuie să se asigure existența jurnalului de vânzări completat în fiecare zi conform documentelor justificative;

– trebuie să se asigure existența jurnalului de cumpărări completat în fiecare zi conform documentelor justificative;

– trebuie să se asigure verificarea facturilor primite ref. validitatea codului de TVA;

– trebuie să se asigure verificarea facturilor primite ref. valoarea de TVA înscrisă;

– trebuie să se asigure menționarea codului de înregistrare în scopuri de TVA pe documentele emise în relația cu partenerii din UE;

– trebuie să se asigure verificarea mențiunilor înscrise pe factură ref. TVA;

– trebuie să se asigure completarea Registrului bunurilor de capital;

– trebuie să se asigure completarea Registrului pentru bunurile mobile corporale primite;

– trebuie să se asigure completarea Registrului non-transferurilor.

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here