Ordinul nr. 1923/2022 privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante este în vigoare de la 01 noiembrie 2022. 

Potrivit procedurii, în vederea mediatizării contribuabililor, persoane juridice, care şi-au declarat şi achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii bugetare restante, organele fiscale centrale, denumite în continuare organe fiscale, publică pe pagina de internet proprie lista acestor contribuabili conform anexei care face parte integrantă din prezenta procedură.

Pentru întocmirea listei se au în vedere următoarele condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ de către contribuabili:

a) sunt depuse, pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;

b) au achitate la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege obligaţiile fiscale principale şi accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;

c) nu înregistrează obligaţii bugetare restante la data întocmirii listei.

ATENŢIE: Nu fac obiectul publicării, contribuabilii care au fost declaraţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, sau au fost declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Lista va cuprinde denumirea contribuabililor şi codul de identificare fiscală iar la întocmirea listei se au în vedere informaţiile referitoare la obligaţiile bugetare înregistrate în evidenţele fiscale ale contribuabililor persoane juridice, existente la nivelul organelor fiscale.

La publicarea listei pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se verifică condiţiile prevăzute la pct. 2 atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru sediile secundare ale acestora. În acest caz, lista cuprinde contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal potrivit legii, fără a mai fi menţionate sediile secundare ale acestora.

Publicarea listei se face trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare. În situaţia în care se constată erori materiale şi omisiuni cu privire la informaţiile cuprinse în listă, organul fiscal, în baza unui referat aprobat de conducătorul acestuia, prelucrează, de îndată, în sistem informatic, modificările informaţiilor publicate pentru fiecare contribuabil.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here