Conform Calendarului fiscal Lege5, până la sfârşitul zilei de mâine – 25 mai 2017, avem multiple declaraţii de depus şi plăţi de efectuat. Le găsiţi pe toate enumerate în lista de mai jos.

Formularul 097 – Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Contribuabili vizaţi: persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv, prin opţiune, depun notificarea pentru ieşirea din sistem între data de 1 şi 25 ale oricărei luni.


Formularul 100 – Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Contribuabili vizaţi:

 • lunar: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1;
 • alte termene: contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3.


Formularul 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru luna precedentă

Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul e-guvernare.ro.

Contribuabili vizaţi:

 • persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f), din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
 • persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
 • instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
 • orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.


• Formularul 200 – Declarația privind veniturile realizate din România pentru fiecare categorie și sursă de venit, pentru anul precedent 

Contribuabili vizaţi: 

 • persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţia menţionată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi: venituri din profesii liberale, venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/cenzori şi alte venituri similare, precum şi alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015; 
 • persoanele fizice care realizează venituri din pensii din străinătate în vederea stabilirii contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate, datorată în România.


• Formularul 201 – Declarația privind veniturile realizate din străinătate 

Contribuabili vizaţi: Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: activități independente, cedarea folosinței bunurilor cu excepția veniturilor din arendă, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, jocuri de noroc, alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației.


• Formularul 220 – Declarația privind venitul estimat / norma de venit pentru anul în curs 

Contribuabili vizaţi: Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi și cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.


• Formularul 221 – Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit pentru anul în curs 

Declaraţia se depune anual la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs.

Contribuabili vizaţi: Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 103 alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit.


• Formularul 223 – Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale 

Contribuabili vizaţi: Se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice și se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi profesii liberale, inclusiv din activităţi adiacente, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură. 

Declaraţia se depune şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, societate profesională cu răspundere limitată şi care este supusă regimului transparenţei fiscale.


Formularul 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Declaraţia se completează în două exemplare. Copia se păstrează de contribuabil iar originalul se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul, în format hârtie, la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România / organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliul fiscal în România.

Contribuabili vizaţi: persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri supuse impozitului pe venit în România sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.


• Formularul 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii 

Contribuabili vizaţi: Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii, în următoarele situaţii: 

 • au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora; 
 • optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.


Formularul 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată

Se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual – în funcție de perioada fiscală. Formularul se completează electronic cu ajutorul programului ANAF.

Categorii de contribuabili: persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.


Formularul 301 – Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili: Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.


Formularul 307 – Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:

 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Contribuabili vizaţi: persoanele prevăzute la art. 270 alin. (7), art. 280 alin. (6), art. 310 alin. 7, art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal


Formularul 311 – Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

Contribuabili vizaţi: Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e) g) şi h) din Legea nr. 227/2015) și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.


Formularul 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Declaraţiile recapitulative se depun lunar numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru operaţiunile menţionate la art. 325 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare acesteia.

Categorii de contribuabili: Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 şi art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.


• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă 

Categorii de contribuabili: Plătitorii de următoarele venituri:

 • din drepturi de proprietate intelectuală;
 • din contracte/ convenţii civile şi de agent;
 • expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
 • obţinute de o pers. fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică;
 • din premii şi jocuri de noroc;
 • obţinute de nerezidenţi;
 • din alte surse.


• Plata cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă 

Categorii de contribuabili: Asiguraţi prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din Legea nr. 263/2010.


Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă 

Categorii de contribuabili: Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.


• Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul anterior

Categorii de contribuabili: Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanţii legali ai acestora.


• Plata impozitului pe construcții

Impozitul pe construcții se declară prin Formularul 100 până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul și se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie inclusiv.

Categorii de contribuabili: 

 • persoanele juridice române, cu excepția instituțiilor publice, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, asociațiilor, fundațiilor și a celorlalte persoanelor juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare și funcționare;
 • persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
 • persoanele juridice cu sediu social în România înființate potrivit legislației europene.

În cazul operaţiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operaţiunilor de leasing operaţional, calitatea de contribuabil o are locatorul.


• Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanţă

Taxa de autorizare se datorează şi se plăteşte lunar, după cum urmează:

 • sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; 
 • în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, pentru toată perioada de licenţiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului.

Categorii de contribuabili: Organizatorii de :

 • jocuri de tip pariuri (în cotă fixă, mutuale şi în contrapartidă), 
 • jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, 
 • jocuri de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h) -n), organizate prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie).

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2017 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here