În România, profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2012, Legea nr. 187/2012 şi Legea nr. 149/2013.
 
I. Aspecte prezentate pe scurt

Procesul de reformă a profesiei contabile presupune revizuirea permanentă a legislaţiei naţionale. In acest context, Senatul României (prima cameră sesizată) a adoptat în 29 mai 2017, în procedură de urgenţă, Proiectul de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (L117/2017), conform senat.ro.

Proiectul de lege anterior menţionat conţine Titlul IV „Modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare”, text care cuprinde prevederi privind activitatea experților contabili şi a contabililor autorizaţi. Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, aşa cum a fost elaborată de iniţiator (Guvernul României), se aduc modificări legislației actuale. Astfel, modificările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 cuprind:
  • Abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității CECCAR;
  • Includerea în lucrările ce pot fi efectuate de experții contabili a activităților de evidență electronică a personalului și de salarizare, management financiar – contabil și al performanței economice, controlul intern de gestiune și managementul riscurilor, consultanța în gestiunea financiară și în contabilitate, prestarea de servicii specifice contabilității manageriale și raportării integrate;
  • Specificarea competențelor Comisiei superioare de disciplină a CECCAR;
  • Specificarea atribuțiilor Consiliului superior al CECCAR;
  • Clarificarea condițiilor necesare pentru alegerea în funcția de președinte al Consiliului superior și al filialelor;
  • Modificarea prevederilor referitoare la modul de aprobare și avizare a Regulamentului de organizare și funcționare a CECCAR.
 
In prezent, proiectul este trimis la Camera Deputaţilor pentru dezbatere.
 
II. Aspecte detaliate
1. Se actualizează lista activităților pe care le poate desfășura expertul contabil

În varianta în vigoare a art. 6 din OUG nr. 65/1994, se prevede că expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări: a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare; b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii; c) efectuează analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale; d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege; e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică; f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale; g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale; h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.

In varianta de propunere a modificării art. 6 din OUG nr. 65/1994, se prevede că expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări: a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare; b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii; c) efectuează analize economico-financiare; d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege; e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activități de evidență electronică a personalului, de salarizare, de organizare administrativă şi informatică; f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţi; g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor; h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate; i) asigură managementul financiar-contabil și al performaței economice; j) asigură controlul intern de gestiune și managementul riscurilor ale persoanelor juridice; k) acordă consultanță în gestiune financiară și în contabilitate, prestează servicii specifice contabilității manageriale și raportării integrate.
 
2. Se actualizează modul în care experţii contabili pot să-şi exercite profesia

În varianta în vigoare a art. 8 din OUG nr. 65/1994, se prevede că experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.
In varianta de propunere a modificării art. 8 din OUG nr. 65/1994, se prevede că experții contabili pot să își exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți de contabilitate și/sau de expertiză contabilă, potrivit legii.
 
3. Se actualizează modul în care contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia

În varianta în vigoare a art. 11 din OUG nr. 65/1994, contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale.
In varianta de propunere a modificării art. 11 din OUG nr. 65/1994, se prevede că contabilii autorizați pot să își exercite profesia individual ori se pot consitui în societăți de contabilitate, constituite potrivit legii.
 
4. Se actualizează aspectele privind statutul CECCAR

În varianta în vigoare a art. 18 din OUG nr. 65/1994, se prevede că se înfiinţează CECCAR, persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, având sediul în municipiul Bucureşti.
In varianta de propunere a modificării art. 18 din OUG nr. 65/1994, se prevede că se înființează CECCAR, persoană juridică autonomă de utilitate publică, organizație profesională fără scop patrimonial, din care fac parte experții contabili și contabilii autorizați, având sediul în municipiul București. CECCAR este autoritatea competentă care organizează și monitorizează activitatea experților contabili și contabililor autorizați, precum și a societăților de contabilitate și expertiză contabilă, respectiv a societăților de contabilitate.
 
5. Se actualizează atribuţiile CECCAR

În varianta în vigoare a art. 20 lit. c) din OUG nr. 65/1994, se prevede că CECCAR asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi.
In varianta de propunere a modificării art. 20 lit. c) din OUG nr. 65/1994, se prevede că CECCAR  asigură buna desfășurare a activității experților contabili, a contabililor autorizați și a societăților de contabilitate și/sau de expertiză contabilă.
 
6. Se actualizează aspectele privind exercitarea profesiei de către persoanele străine

În varianta în vigoare a art. 26 alin. (1) din OUG nr. 65/1994, se prevede că persoanele fizice sau juridice străine care nu au domiciliul ori, după caz, sediul în România pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, dacă în ţările lor au această calitate, respectiv exercită în mod legal aceste activităţi, în condiţiile stabilite prin convenţiile bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state, şi dacă au susţinut, potrivit normelor elaborate în acest sens de CECCAR, interviul vizând cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizării şi funcţionării societăţilor, precum şi a celei fiscale şi contabile.

In varianta de propunere a modificării art. 26 alin. (1) din OUG nr. 65/1994, se prevede că persoanele fizice sau juridice străine care nu au domiciliul ori, după caz, sediul în România pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, dacă în țările lor au această calitate, respectiv exercită în mod legal aceste activități și dacă au susținut, potrivit normelor elaborate în acest sens de CECCAR, interviul vizând cunoașterea legislației naționale în domeniul organizării și funcționării societăților, precum și a celei fiscale și contabile.
 
7. Reprezentantul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nu va mai lua parte la lucrările Conferinţei naţionale.

In varianta de propunere a modificării art. 30 alin. (1^1) din OUG nr. 65/1994, se prevede eliminarea dispoziţiei potrivit căreia, la lucrările Conferinţei naţionale participă în calitate de invitat reprezentantul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
 
8. Se actualizează atribuţiile Conferinţei naţionale referitoare la ROF CECCAR

În varianta în vigoare a art. 31 lit. b)  din OUG nr. 65/1994, se prevede că Conferinţa naţională are următoarele atribuţii: b) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a CECCAR, precum şi modificările şi completările propuse la acesta. ROF, astfel aprobat, se transmite spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Justiţiei;
In varianta de propunere a modificării art. 31 lit. b) din OUG nr. 65/1994, se prevede că Conferinţa naţională are următoarele atribuţii: aprobă ROF a CECCAR, precum şi modificările şi completările propuse la acesta. ROF, astfel aprobat, se transmite spre avizare Ministerului Justiţiei și Ministerului Finanțelor Publice.
 
9. Se actualizează atribuţiile Conferinţei naţionale referitoare la sancţionarea disciplinară

In varianta de propunere a completării OUG nr. 65/1994, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia Conferinţa naţională are două noi atribuţii, respectiv: hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului superior, la propunerea Comisiei superioare de disciplină; hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor şi preşedintelui Comisiei superioare de disciplină, la propunerea Consiliului superior.
 
10. Se actualizează statutul preşedintelui CECCAR

În varianta în vigoare a art. 32 din OUG nr. 65/1994, se prevede că preşedintele Consiliului superior este ales de Conferinţa naţională dintre membrii CECCAR. Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă desfăşoară activitate în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. Preşedintele Consiliului superior, membrii titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii, mandatele a jumătate din membrii aleşi încetează după 2 ani. Membrii cărora le încetează mandatul sunt nominalizaţi prin vot secret. Celorlalţi membri, după 4 ani, le încetează mandatul şi nu mai sunt înscrişi în listele de candidaţi. Preşedintele şi membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după cel puţin o perioadă egală cu cea a mandatului îndeplinit. Preşedintele Consiliului superior poate fi ales pentru o perioadă de cel mult două mandate. Prevederile referitoare la alegeri sunt aplicabile şi filialelor CECCAR. Preşedintele Consiliului superior şi preşedinţii filialelor judeţene nu pot avea atribuţii referitoare la conducerea executivă a CECCAR. Preşedintele Consiliului superior reprezintă CECCAR în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

In varianta de propunere a modificării art. 32 din OUG nr. 65/1994, se prevede că Consiliul superior reprezintă profesia în fața autorităților publice prin președintele său, conform statutului CECCAR și coordonează activitatea filialelor județene. Consiliul superior are următoarele atribuții: a) alege dintre membrii săi 5 vicepreședinți ai Consiliului superior; b) asigură elaborarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a CECCAR, solicitând avizele Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice; c) asigură elaborarea și completarea Codului etic național al profesioniștilor contabili pe baza Codului etic IFAC; d) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil și de contabil autorizat; e) numește și revocă Directorul general executiv, activitatea acestuia desfășurându-se în baza unui contract de mandat; f) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de ROF a CECCAR și de hotărârile Conferinței naționale. Președintele Consiliului superior este ales de Conferința națională dintre membrii CECCAR. Președintele Consiliului superior este membru activ al CECCAR și are o bună reputație profesională și morală. Acesta poate cumula această funcție doar cu activități în domeniul cercetării sau în învățământul universitar de profil. Președintele Consiliului superior este ales prin vot secret pentru un mandat de 4 ani. Președintele Consiliului superior poate cumula cel mult două mandate consecutive. Președintele, după încetarea mandatului, poate fi reales după cel puțin o perioadă egală cu cea a unui mandat în condițiile stabilite prin ROF. Membrii titulari și membrii supleanți sunt aleși prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeși după cel puțin o perioadă egală cu cea a unui mandat în condițiile stabilite prin ROF. Prevederile referitoare la alegeri sunt aplicabile și filialelor CECCAR. Președintele Consiliului superior reprezintă CECCAR în fața autorităților publice, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate.
 
11. Se explicitează competenţele Comisiei superioare de disciplină

În varianta în vigoare a art. 33 alin. 5) din OUG nr. 65/1994, se prevede că abaterile săvârşite de membrii organelor de conducere ale CECCAR, ale filialelor acestuia, precum şi membrii Comisiei superioare de disciplină a CECCAR sunt investigate de către Comisia de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile. Deciziile Comisiei de disciplină se publică pe site-ul CECCAR.

In varianta de propunere a modificării art. 33 alin. (5) OUG nr. 65/1994, se prevede că Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe: a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând, dacă este cazul, propunere de sancţionare Conferinţei naţionale care hotărăşte; b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor, ale preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum şi ale persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România şi aplică, după caz, sancţiunile legale; c) soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor; d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor CECCAR care au săvârşit abateri grave, prevăzute de regulament.”
 
12. Se elimină prevederea referitoare la contestarea sancţiunilor aplicate de Comisia de disciplină.

In varianta de propunere a modificării art. 33 alin. (6) din OUG nr. 65/1994, se prevede eliminarea dispoziţiei potrivit căreia, sancţiunile aplicate de Comisia de disciplină se pot contesta la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bucureşti.
 
13. Se completează lista veniturilor CECCAR cu sponsorizări.

În varianta în vigoare a art. 37 din OUG nr. 65/1994, se prevede că CECCAR şi filialele sale îşi acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din: taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat; taxa de înscriere în evidenţa CECCAR; cotizaţiile membrilor stabilite pe tranşe de venituri; încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; donaţii; alte venituri din activitatea CECCAR şi a filialelor sale, stabilite prin ROF. Taxele de înscriere în evidenţă şi cotizaţiile pe tranşe de venit se stabilesc anual de Conferinţa Naţională a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.

In varianta de propunere a modificării OUG nr. 65/1994, se prevede că CECCAR şi filialele sale îşi acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din: taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat; taxa de înscriere în evidenţa CECCAR;  cotizaţiile membrilor, fixe și variabile; încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; donaţii, sponsorizări; alte venituri din activitatea CECCAR şi a filialelor sale, stabilite prin ROF. Taxele de înscriere în evidenţă şi cotizaţiile membrilor se stabilesc anual de Conferinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.
 
14. Se elimină prevederea potrivit căreia activitatea CECCAR se desfăşoară sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

In varianta de propunere a modificării art. 38 din OUG nr. 65/1994, se prevede eliminarea dispoziţiei potrivit căreia, activitatea CECCAR se desfăşoară sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile. Activitatea CECCAR este supusă supravegherii în interes public exercitate de către consiliul prevăzut la alin. (1), în principal, în următoarele domenii:  a) autorizarea şi înregistrarea membrilor CECCAR; b) adoptarea standardelor privind etica profesională şi sistemul de control intern al calităţii din cadrul persoanelor juridice membre ale CECCAR; c) formarea profesională continuă a membrilor CECCAR; d) asigurarea calităţii şi efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calităţii; e) asigurarea sistemelor de investigaţie şi disciplină; f) aprobarea retragerii autorizării membrilor CECCAR. Supravegherea în interes public constă în avizarea normelor şi hotărârilor emise de CECCAR, precum şi în supravegherea modului de punere în practică a acestora. Activitatea CECCAR poate face obiectul unor investigaţii efectuate de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, care are dreptul de a adopta măsurile necesare, atunci când se constată nerespectarea legislaţiei.

In varianta de propunere a modificării art. 40 din OUG nr. 65/1994, se prevede eliminarea dispoziţiei potrivit căreia, în vederea exercitării de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile a atribuţiilor de supraveghere a profesiei contabile, CECCAR pune la dispoziţia acestuia o copie a hotărârilor şi deciziilor adoptate, precum şi materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională, precum şi, la cererea acestuia, documentele care au stat la baza adoptării hotărârilor şi deciziilor, în termen de 7 zile lucrătoare de la adoptarea acestora. De asemenea, se prevede eliminarea dispoziţiei potrivit căreia, CECCAR pune la dispoziţia Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile orice materiale solicitate de acesta, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiei de supraveghere în interes public a activităţii CECCAR.
 
15. Se elimină prevederea potrivit căreia hotărârile şi deciziile care nu sunt de interes general pentru membrii CECCAR se publică pe site-ul CECCAR.

În varianta în vigoare a art. 44 din OUG nr. 65/1994, se prevede că hotărârile şi deciziile de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională se publică în MOF Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare. Hotărârile şi deciziile care nu sunt de interes general pentru membrii CECCAR se publică pe site-ul CECCAR, în termen de maximum 10 de zile de la adoptare. Hotărârile şi deciziile CECCAR se publică după avizarea acestora de către organismul de supraveghere în interes public.  Nepublicarea hotărârilor şi deciziilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) face ca acestea să nu fie opozabile membrilor CECCAR sau altor persoane fizice şi juridice.

In varianta de propunere a modificării OUG nr. 65/1994, se prevede că hotărârile şi deciziile de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională se publică în MOF, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare. De asemenea, se prevede că nepublicarea hotărârilor şi deciziilor în MOF, Partea I face ca acestea să nu fie opozabile membrilor CECCAR sau altor persoane fizice şi juridice. Prin ROF se stabilește care sunt hotărârile și deciziile de interes general.
 
16. Se introduc noi prevederi potrivit cărora CECCAR elaborează propuneri legislative in materia profesiei contabile și le înaintează MFP, în vederea analizei și promovării.

In varianta de propunere a completării OG nr. 65/1994, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia CECCAR elaborează propuneri de modificare și completare a actelor normative care reglementează activitatea experților contabili și a contabililor autorizați și le înaintează MFP, în vederea analizei și promovării.

Ai nevoie de Legea nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și pentru modificarea altor acte normative? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI, apăsând AICI
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here