Începând cu 1 ianuarie 2015, contabilitatea agenţilor economici este reglementată de Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. Ultima modificare a acestui act normativ este dată prin Ordinul MFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Având în vedere faptul că Ordinul MFP nr. 166/2017 şi-a produs efecte începând cu data de 31 ianuarie 2017, prezentăm mai jos lista celor 15 modificări care afectează contabilitatea anului 2017.

1. Se cer informaţii privind implicarea unui evaluator autorizat în situaţia reevaluării.

În varianta anterioară a actului normativ, existau prevederi potrivit cărora, în cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilanţ de natura imobilizărilor corporale reevaluate: a) valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate şi suma ajustărilor cumulate de valoare; sau b) valoarea la data bilanţului a diferenţei dintre valoarea rezultată din reevaluare şi cea reprezentând costul istoric şi, atunci când este cazul, valoarea cumulată a ajustărilor suplimentare de valoare.

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, în cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informaţii: a) dacă a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii; b) pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată, valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate la cost istoric; c) surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei. (art. 12 punctul 1 din Ordinul MFP nr. 166/2017) 


2. Se elimină sintagma „indiferent dacă duratele lor de utilizare economică sunt limitate sau nu” în cazul ajustărilor de valoare.

În varianta anterioară a actului normativ, existau prevederi potrivit cărora, imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, indiferent dacă duratele lor de utilizare economică sunt limitate sau nu, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului.

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului. (art. 12 punctul 2 din Ordinul MFP nr. 166/2017) 


3. Se introduce sintagma „suportarea liniară a veniturilor” în cazul contractelor de închiriere.

În varianta anterioară a actului normativ, legiuitorul statua faptul că, dispoziţiile referitoare la suportarea liniară a cheltuielilor pe durata contractului se aplică şi în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriaşilor.

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, prevederile referitoare la suportarea liniară a cheltuielilor, respectiv a veniturilor, pe durata contractului, se aplică şi în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriaşilor. (art. 12 punctul 3 din Ordinul MFP nr. 166/2017) 


4. În cazul costurilor care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia, se introduce menţiunea potrivit căreia, diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile respective se înregistrează pe seama activului în curs de construcţie.

În varianta anterioară a actului normativ, existau prevederi potrivit cărora, legiuitorul menţiona drept exemplu de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia şi costurile de testare a funcţionării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea echipamentului)

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, legiuitorul menţionează ca exemplu de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia şi costurile de testare a funcţionării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea echipamentului). In plus, legiuitorul menţionează că, din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare şi veniturile menţionate mai sus se înregistrează distinct, în funcţie de natura acestora, diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcţie (articol contabil 231.Imobilizări corporale în curs de execuţie = 722. Venituri din producţia de imobilizări corporale);”. (art. 12 punctul 4 din Ordinul MFP nr. 166/2017) 


5. Se introduce tratamentul contabil pentru investiţiile imobiliare pentru care nu au fost găsiţi încă chiriaşi, similar celui aplicat pentru imobilizările corporale care sunt trecute în conservare.

În varianta anterioară a actului normativ, nu existau prevederi în acest sens.

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, în cazul investiţiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiţi încă chiriaşi, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată. Acest tratament este similar celui aplicat pentru imobilizările corporale care sunt trecute în conservare. (art. 12 punctul 5 din Ordinul MFP nr. 166/2017) 


6. Se introduce menţiunea expresă potrivit căreia ansamblurile sau complexurile de locuinţe destinate vânzării sunt stocuri.

În varianta anterioară a actului normativ, nu existau prevederi în acest sens.

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, în cadrul stocurilor se includ şi ansamblurile sau complexurile de locuinţe destinate vânzării. (art. 12 punctul 6 din Ordinul MFP nr. 166/2017) 


7. Se introduce menţiunea expresă potrivit căreia contabilul recunoaşte dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură similară
fie în contul de profit şi pierdere, fie în rezultatul reportat, potrivit perioadei căreia îi corespund.

În varianta anterioară a actului normativ, nu existau prevederi în acest sens.

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit şi pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcţie de perioada căreia îi corespund şi cu respectarea prevederilor Ordinului MFP 1802/2014. (art. 12 punctul 7 din Ordinul MFP nr. 166/2017) 


8. Se introduce tratamentul contabil pentru
asistenţa acordată de guvern.

În varianta anterioară a actului normativ, nu existau prevederi în acest sens.

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, asistenţa acordată de guvern se reflectă distinct în cadrul decontărilor cu bugetul statului. Se introduce definiţia pentru conceptul de asistenţa guvernamentală. (art. 12 punctul 8 din Ordinul MFP nr. 166/2017) 


9. Se introduc clarificări privind subvenţiile guvernamentale.

În varianta anterioară a actului normativ, nu existau prevederi în acest sens.

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiţii referitoare la activitatea de exploatare a entităţii. Subvenţiile exclud acele forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale ale entităţii. (art. 12 punctul 9 din Ordinul MFP nr. 166/2017) 


10. Se introduce o prevedere expresă în sensul în care o promisiune de cumpărare nu poate genera cheltuieli in contabilitatea firmei.

În varianta anterioară a actului normativ, nu existau prevederi în acest sens.

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, o promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli. (art. 12 punctul 10 din Ordinul MFP nr. 166/2017) 


11. Referitor la criteriile care stabilesc obligativitatea auditului, rămâne numai moneda naţională, moneda euro eliminându-se. 

În varianta anterioară a actului normativ, existau prevederi potrivit cărora, sunt supuse, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 16.000.000 lei (echivalentul a 3.650.000 de euro); b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei (echivalentul a 7.300.000 de euro); c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, sunt supuse, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele 3 criterii: a) totalul activelor: 16.000.000 lei; b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. (art. 12 punctul 11 din Ordinul MFP nr. 166/2017) 


12. Se introduce o prevedere expresă potrivit căreia, o entitate activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare,
va avea obligaţia de a prezenta dividendele plătite în locul drepturilor de producţie sau al redevenţelor.

În varianta anterioară a actului normativ, nu existau prevederi în acest sens.

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, în general, nu este necesar ca o entitate activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare să prezinte dividendele plătite unui guvern ca acţionar comun sau obişnuit al entităţii respective dacă aceste dividende sunt plătite guvernului în aceleaşi condiţii ca şi celorlalţi acţionari. Cu toate acestea, entitatea va avea obligaţia de a prezenta dividendele plătite în locul drepturilor de producţie sau al redevenţelor. (art. 12 punctul 12 din Ordinul MFP nr. 166/2017)

13. Se introduce o prevedere expresă potrivit căreia, odată cu situaţiile financiare anuale individuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate, se depune şi raportul asupra plăţilor către guverne.

În varianta anterioară a actului normativ, nu existau prevederi în acest sens.

În varianta în vigoare, după modificarea actului normativ, se menţionează că, raportul asupra plăţilor către guverne se depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice odată cu situaţiile financiare anuale individuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate. (art. 12 punctul 13 din Ordinul MFP nr. 166/2017) 


14. În Planul de conturi general au loc următoarele modificări:

  • se elimină contul 8031 “Imobilizări corporale luate cu chirie”
  • se introduce contul 4318 “Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate”,
  • se introduce contul 7865 “Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat”
  • se introduce contul 8031 “Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare”.

(art. 12 punctul 14 şi 15 din Ordinul MFP nr. 166/2017)


15. Se modifică funcţiunea conturilor 431 “Asigurări sociale”, 8036 “Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate” şi 8039 “Alte valori în afara bilanţului”

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here