Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale din 08.11.2013, aprobat prin Hotărârea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 95/2013 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 22.11.2013 (M.Of. nr. 720/2013).
În vigoare de la 22.11.2013
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) Institutul Notarial Român, denumit în continuare Institutul, organizează, de regulă, anual, la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, denumit în continuare Consiliul Uniunii, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, precum şi ale prezentului regulament.
(2) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care este numit într-o localitate din circumscripţia aceleiaşi judecătorii sau din circumscripţia altei judecătorii se face prin concurs la nivel naţional pe posturile vacante destinate schimbărilor de sedii, prevăzute în ordinul de actualizare.
(3) În cazul în care pentru postul vacant cu această destinaţie există un singur candidat, schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fără a susţine proba scrisă de practică notarială.
Art. 2. – (1) Data concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale se va stabili de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
(2) Data desfăşurării concursului, lista cuprinzând candidaţii înscrişi, precum şi lista tuturor posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii se publică pe pagina de internet a Institutului, a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, şi a Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere.
(3) Data desfăşurării concursului şi lista tuturor posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii se afişează la sediul Institutului şi al tuturor Camerelor, la loc vizibil şi accesibil publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii concursului, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.
(4) Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale constă într-o probă scrisă de practică notarială, cu durata de 3 ore.
CAPITOLUL II
Procedura de înscriere
Art. 3. – (1) Sub sancţiunea decăderii, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data concursului, notarul public va depune la Camera în circumscripţia căreia se află postul pentru care candidează cererea de înscriere la concurs, prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de copia ordinului de numire în funcţia de notar public. În cererea de înscriere la concurs se va menţiona în mod obligatoriu, sub sancţiunea respingerii acesteia, localitatea în care se află postul vacant prevăzut în ordinul de actualizare pentru care îşi exprimă opţiunea candidatul.
(2) Pentru verificarea condiţiilor care trebuie îndeplinite de candidaţi pentru a putea participa la concurs, Colegiul director al Camerei va constitui o comisie formată din 3 membri ai Colegiului director. În termen de 48 de ore de la împlinirea termenului de depunere a cererilor de înscriere la concurs, comisia va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna numărul cererilor, numărul şi data înregistrării acestora, numele candidaţilor, rezultatul verificării cererilor de înscriere şi a documentelor anexate şi, după caz, motivele care au stat la baza respingerii.
(3) Comisia întocmeşte situaţia centralizată a notarilor publici care s-au înscris la concurs, cu indicarea dosarelor admise sau respinse şi menţionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererilor. În situaţia centralizată se menţionează şi candidaţii admişi conform dispoziţiilor art. 1 alin. (3), cu menţiunea că schimbarea sediului biroului notarial se face fără susţinerea probei scrise de practică notarială. Procesul-verbal şi situaţia centralizată a candidaţilor se vor publica pe pagina de internet a Camerei, se vor afişa la sediul acesteia şi se vor înainta Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului, prevăzută la art. 4 lit. c), împreună cu contestaţiile celor respinşi.
(4) Împotriva respingerii cererii de înscriere la concurs notarul public poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării situaţiei centralizate prevăzute la alin. (3).
(5) Cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului, Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului va soluţiona contestaţiile formulate de notarii publici împotriva respingerii cererii de înscriere la concurs, soluţia fiind definitivă.
(6) După soluţionarea contestaţiilor, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării concursului, Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului va proceda la afişarea pe pagina de internet a Uniunii a situaţiei centralizate finale cu notarii publici care vor participa la concurs.
(7) Dacă în urma admiterii contestaţiei unui notar public pentru un post pentru care mai există o altă cerere de înscriere admisă, celălalt notar public, care se afla în situaţia ocupării acestui post în condiţiile art. 1 alin. (3), va fi înştiinţat de îndată că urmează să participe la concurs.
(8) În situaţia în care în urma admiterii contestaţiei unui notar public nu mai există o altă cerere pentru acelaşi post, dispoziţiile art. 1 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL III
Organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor constituite pentru concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale
Art. 4. – Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale vor funcţiona următoarele comisii, constituite de către Consiliul Uniunii:
a) Comisia de examinare;
b) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor;
c) Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului.
Art. 5. – (1) Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului este formată din 3-5 notari publici, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la concurs.
(2) Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului va avea următoarele atribuţii:
1. cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului, soluţionează contestaţiile formulate de candidaţi împotriva respingerii cererii de înscriere la concurs;
2. cu cel puţin 3 zile înaintea începerii concursului, afişează situaţia centralizată a candidaţilor, cu repartizarea acestora pe săli, dacă este cazul;
3. cu 24 de ore înaintea începerii concursului, pregăteşte seturile de hârtie care vor fi distribuite candidaţilor şi consemnează într-un proces-verbal numărul acestora. La sfârşitul concursului, consemnează în procesul-verbal prevăzut la pct. 7 numărul seturilor de hârtie rămase neutilizate, pe care se înscrie menţiunea “Neutilizat”, precum şi al celor anulate, pe care se înscrie menţiunea “Anulat”;
4. verifică identitatea candidaţilor la intrarea acestora în sala de concurs;
5. distribuie seturile de hârtie pentru concurs;
6. sigilează colţurile lucrărilor, cuprinzând datele de identificare ale candidaţilor, şi aplică ştampila Institutului pe toate filele lucrărilor;
7. completează procesul-verbal cu data, ora începerii şi ora încheierii concursului şi predă lucrările Comisiei de examinare;
8. anunţă candidaţilor momentul începerii celor 3 ore, cu precizarea că timpul de concurs începe să curgă după dictarea şi scrierea de către candidaţi a subiectelor pe colile de hârtie puse la dispoziţie de organizator;
9. cu 30, respectiv 15 minute înainte de expirarea timpului de concurs, anunţă candidaţilor timpul efectiv rămas;
10. supraveghează candidaţii în timpul concursului şi asigură respectarea tuturor condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, stabilite prin prezentul regulament.
(3) La predarea lucrărilor, comisia va verifica dacă ştampila este aplicată corect, se va asigura că datele de identificare ale candidatului nu sunt vizibile şi îi va solicita să semneze borderoul de predare a lucrării. După ce va amesteca lucrările, comisia le va numerota în spaţiul anume delimitat pe prima filă a lucrării, începând cu cifra 1 (unu), fără a fi desfăcute colţurile, şi le va preda Comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal semnat de către toţi membrii Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului şi de către preşedintele Comisiei de examinare.
Regulamentul poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here