Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul ANAF, aprobat prin HG nr. 677/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 573 din 09.09.2013 (M.Of. nr. 573/2013).
În vigoare de la 09.09.2013
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenţia, se desfăşoară pe baza normelor procedurale instituite prin prezentul regulament, în conformitate cu principiile competiţiei deschise, profesionalismului, transparenţei, precum şi cel al egalităţii de şanse şi accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplineşte condiţiile legale.
(2) Poate participa la concurs sau examen orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

(3)
 Concursul se organizează în vederea ocupării unei funcţii publice pe perioadă nedeterminată, iar examenul se organizează în vederea promovării în grad profesional, în condiţiile legii.
Art. 2. Prin inspector antifraudă, în sensul prezentului regulament, se înţelege funcţia publică specifică de execuţie de inspector antifraudă şi funcţia publică specifică de conducere de inspector-şef antifraudă.
Art. 3. – (1) Desfăşurarea concursului sau examenului, denumit în continuare concurs, constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi formularea propunerilor de numire în funcţiile publice vacante pentru care s-a organizat concursul.
(2) În vederea desfăşurării concursului, pentru funcţiile publice specifice de execuţie de inspector antifraudă, se solicită avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici înaintea publicării anunţului de concurs.
(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) trebuie să conţină următoarele elemente:
a) identificarea funcţiilor publice vacante, cu evidenţierea gradului profesional;
b) probele stabilite pentru concurs;
c) condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă respectivei funcţii publice;
d) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare la concurs.
reg-3Sursa foto: Lege5 Online

Art. 4. – (1) Concursul sau examenul constă în 3 etape, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.
(2) Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
(3) În vederea participării la concurs, candidaţii depun un dosar de înscriere care va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 13 alin. (1).

(4)
 Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, pe baza bibliografiei stabilite pentru concurs, în condiţiile prezentului regulament.
(5) Interviul se susţine în faţa membrilor comisiilor de examinare şi evaluare.
CAPITOLUL II
Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 5. – (1) În vederea desfăşurării concursului se constituie comisia de concurs, conform prevederilor alin. (2), şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) În cadrul comisiei de concurs funcţionează:

a)
 comitetul de organizare, cu rol de coordonare, monitorizare şi îndrumare a comisiilor de examinare şi evaluare, alcătuit din preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de concurs, un reprezentant desemnat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi un reprezentant desemnat din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, ajutaţi de un secretar raportor;
b) comisiile de examinare şi evaluare, alcătuite din câte 3 membri, dintre care unul desemnat din cadrul Agenţiei, unul desemnat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi unul desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, şi câte un secretar tehnic.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 membri: unul din cadrul Agenţiei, unul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice şi unul desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi un secretar tehnic. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este numit din rândul membrilor, prin actul de constituire a comisiei.
(4) În cazul în care preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de concurs se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi exercitate de înlocuitorii de drept ai acestora.
(5) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, înaintea publicării anunţului de concurs.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi la concurs, prin ordin al preşedintelui Agenţiei se poate suplimenta numărul comisiilor de examinare şi evaluare.
(7) Membrii comisiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă calitatea de funcţionar public, cu excepţia preşedintelui comisiei de concurs şi a înlocuitorului acestuia;
b) să deţină o funcţie publică cel puţin din aceeaşi clasă cu funcţia sau funcţiile publice vacante pentru ocuparea cărora se organizează concursul;
c) să aibă cunoştinţe aprofundate în unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru care se organizează concursul sau cunoştinţe generale în administraţia publică;
d) să nu se afle în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 6.
Regulamentul concursului/examenului poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here