22 Februarie, 2018

Legislaţie: Regulamentul ANP din 2013 de organizare şi funcţionare a Comisiei de Apel

Regulamentul din 2013, al Agenţiei Naţionale Antidoping, de organizare şi funcţionare a Comisiei de Apel, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 71 din 01.02.2013 (M.Of. 71/2013).

CAPITOLUL I

Cadru legislativ

Art. 1. –

Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, organizează procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 58 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, în conformitate cu dispoziţiile art. 60 şi 63 din aceeaşi lege.

Art. 2. –

Procedura soluţionării contestaţiilor se desfăşoară în faţa Comisiei de apel, denumită în continuare Comisia, care se constituie în temeiul art. 12 din Lege.

CAPITOLUL II

Organizare

Art. 3. –

(1) Comisia este formată din 7 membri, reprezentanţi ai autorităţilor guvernamentale şi ai organizaţiilor neguvernamentale, desemnaţi de către acestea după cum urmează:

a) 2 reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului;

b) un reprezentant al Ministerului Justiţiei;

c) un reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului;

d) 2 reprezentanţi ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român;

e) un reprezentant al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti.

(2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

Art. 4. –

(1) Durata mandatului membrilor Comisiei este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la solicitarea Agenţiei.

(2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agenţia va declanşa procedura de numire a noilor membri.

Art. 5. –

Membrii Comisiei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;

b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

c) să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională;

d) să nu fi suferit condamnări;

e) să aibă studii superioare juridice cu durată stabilită de lege, atestate în condiţiile legii.

Art. 6. –

(1) Mandatul membrilor Comisiei încetează înainte de termen în următoarele situaţii:

a) prin renunţarea la calitatea de membru;

b) ca urmare a transferului în cadrul altei autorităţi/organizaţii;

c) prin revocare de către autorităţile/organizaţiile care i-au desemnat;

d) ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor ce le revin, stabilite prin lege şi prin prezentul regulament;

e) prin efectul prevederilor art. 9 alin. (5);

f) prin deces.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numeşte un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 7. –

(1) Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării activităţii Comisiei, activitatea de secretariat este asigurată de către un angajat al Agenţiei anume desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(2) Secretarul Comisiei are calitatea de membru şi nu are drept de vot.

CAPITOLUL III

Funcţionare

Art. 8. –

Şedinţele Comisiei se desfăşoară la sediul Agenţiei şi nu sunt publice.

Art. 9. –

(1) Comisia este legal întrunită în prezenţa a cel puţin 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Comisiei prezenţi.

(2) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru cel mult 7 zile calendaristice.

(3) Decizia adoptată este obligatorie. În situaţia în care sunt opinii separate, acestea vor fi menţionate în procesul-verbal al şedinţei, ca anexă la decizie.

(4) Membrii Comisiei îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia celor absenţi şi a celor care au votat împotriva unei decizii şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

(5) Mandatul unui membru al Comisiei încetează înainte de termen în cazul în care acesta absentează nemotivat la mai mult de 3 şedinţe consecutive la care este convocat potrivit prevederilor prezentului regulament.

Art. 10. –

Convocarea membrilor Comisiei se face prin poştă electronică, cu confirmare de primire la secretariatul Comisiei. Confirmarea de primire poate fi făcută şi telefonic. Prin grija secretariatului se va transmite fiecărui membru invitaţia de participare.

Art. 11. –

Pentru fiecare apel înregistrat conducerea şedinţelor va fi încredinţată unui preşedinte, denumit în continuare preşedinte de caz, ales cu votul majorităţii membrilor prezenţi înaintea primei şedinţe stabilite pentru respectivul apel. În cazul în care la una dintre şedinţe preşedintele de caz nu va fi prezent, conducerea şedinţei va fi asigurată de către un alt membru, ales cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

Art. 12. –

Preşedintele de caz are următoarele atribuţii principale în legătură cu respectivul caz:

a) verifică existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea şedinţei;

b) conduce şedinţa;

c) coordonează activitatea Comisiei şi a secretariatului acesteia;

d) reprezintă Comisia în faţa altor autorităţi ori instituţii publice, precum şi în faţa oricărei persoane fizice sau juridice.

Consultă textul integral al Regulamentului! Click aici!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu