Procedura din 15.05.2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 28.05.2013 (M.Of. 305/2013).

În vigoare de la 28.05.2013

CAPITOLUL I

Definiţii

ARTICOLUL 1

În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) ajutor de stat – orice ajutor acordat de stat sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează ori ameninţă să denatureze concurenţa, prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre;

b) schemă de ajutor de stat – orice act în baza căruia, fără a fi necesare măsuri suplimentare de punere în aplicare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, precum şi orice act în baza căruia ajutorul, care nu este legat de un anumit proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă de timp nedeterminată şi/sau într-un cuantum nedeterminat;

c) acordul pentru finanţare – actul juridic care atestă dreptul de principiu al întreprinderii solicitante de a beneficia de ajutor de minimis şi din care rezultă o obligaţie pe seama fondurilor publice;

d) întreprindere – orice formă de organizare a unei activităţi economice care este autorizată, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv societăţi comerciale şi societăţi cooperative;

e) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) – acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro şi se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

– întreprindere mijlocie din cadrul categoriei de IMM este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

– întreprindere mică din cadrul categoriei de IMM este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

– microîntreprindere din cadrul categoriei de IMM este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

f) demararea investiţiei – începerea lucrărilor de construcţie sau, după caz, prima comandă fermă pentru echipamente, excluzând studiile de prefezabilitate;

g) locaţia realizării investiţiei – sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate la oficiul registrului comerţului, unde se realizează investiţia;

h) construcţie – clădire industrială, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, în care se desfăşoară activitatea pentru care se solicită finanţarea;

i) arie desfăşurată – suma ariilor tuturor nivelelor construcţiei, conform STAS 4908-85 „Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale”;

j) plan de investiţii – document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile aferente investiţiei, cu indicarea denumirii activului, cantităţii, preţului unitar şi a valorii totale, precum şi a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente;

k) loc de muncă – locul de muncă ocupat de o persoană angajată pe baza unui contract de muncă pe o perioadă nedeterminată cu normă întreagă;

l) crearea de locuri de muncă – creşterea numărului de salariaţi angajaţi direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în raport cu numărul de locuri de muncă existente la momentul înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

minimis
Sursa foto: Lege5.ro

CAPITOLUL II

Cheltuieli eligibile

ARTICOLUL 2

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la:

a) realizarea de construcţii noi industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

b) achiziţia de construcţii industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

c) echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;

d) aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;

e) mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;

f) echipamente IT.

[…]

Procedura privind acordarea ajutoarelor de minimis poate fi consultată integral pe  Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here