17 August, 2017

Legislaţie: Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, aprobată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3331/2013 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 658 din 25.10.2013 (M.Of. nr. 658/2013).

În vigoare de la 25.10.2013

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

1. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

2. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 1251alin. (2) din Codul fiscal, după caz.

3. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:
a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;
c) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
d) şeful serviciului fiscal municipal;
e) şeful serviciului fiscal orăşenesc;
f) şeful biroului fiscal comunal;
g) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti;
h) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti.

4. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:
a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) şeful administraţiei adjunct – colectare sau şeful administraţiei adjunct – colectare contribuabili mijlocii din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;
c) şeful administraţiei adjunct – colectare din cadrul administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
d) şeful administraţiei adjunct – colectare din cadrul administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii de la Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti.

5. În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă este cea definită la art. 127 din Codul fiscal.

6. Prezenta procedură se aplică în următoarele situaţii:
a) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit art. 153 alin. (8) sau art. 1531 alin. (4) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b)alin. (2)(4) sau (5) ori ale art. 1531 alin. (1), după caz, din Codul fiscal şi care nu solicită înregistrarea;
b) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (91lit. a)din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, dacă au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru situaţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) şi b) din Codul fiscal;
c) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 1531 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 781 din Codul de procedură fiscală;
d) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 1531 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;
e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situaţia în care asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, precum şi a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;
g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare;
h) pentru anularea înregistrării, pentru achiziţii intracomunitare, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 1531 din Codul fiscal, când persoana respectivă se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal;
i) pentru anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanei care nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

7. După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. a) şi b), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, şi în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, conform art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal.

8. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. c)-g) şi i), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a fost anulată şi aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în aceste registre la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

CAPITOLUL II
Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

SECŢIUNEA 1
Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care nu solicită înregistrarea

1. Când se constată că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b)alin. (2)(4) sau (5) ori art. 1531 alin. (1), după caz, din Codul fiscal, şi nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA.

2. Prin excepţie, organul fiscal nu notifică persoana impozabilă în situaţia în care constatarea a fost efectuată de organele cu atribuţii de inspecţie fiscală, cu respectarea dispoziţiilor pct. 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice. În această situaţie, decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 8, se emite pe baza deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a raportului de inspecţie fiscală care cuprind constatări privind neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA.

3. Notificarea se întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, din care un exemplar se comunică contribuabilului în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4. Dacă în urma notificării contribuabilul se prezintă, în termen de 15 zile, şi depune declaraţia de menţiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 1531 din Codul fiscal, după caz, organul fiscal competent prelucrează declaraţia şi procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor legale în vigoare.

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu