Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3330/2013 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 664 din 30.10.2013 (M.Of. nr. 664/2013).
În vigoare de la 30.10.2013
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
1. Prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA întrucât:
a) asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal fapte, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal;
b) nu au depus niciun decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal;
c) nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operaţiune realizată, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9)lit. e) din Codul fiscal.
2. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.
3. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, după caz.
4. Persoanele impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91lit. b)-d) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin şi denumit în continuare cerere de înregistrare în scopuri de TVA.
5. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 5 la ordin şi se depune, însoţită de documentaţia prevăzută de prezenta procedură, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.
6. După primirea cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi, după caz, în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora. De asemenea, verifică dacă temeiul legal al solicitării de înregistrare în scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA.
7. Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă ori incorectă, organul fiscal notifică solicitantul în vederea corectării, aplicându-se corespunzător dispoziţiile art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Notificarea, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură, va cuprinde şi erorile constatate. Notificarea se comunică potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.
8. În cazul în care, persoana impozabilă nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării, pentru corectarea şi/sau completarea cererii şi/sau a documentaţiei, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, menţionate la pct. 9.
9. În cazul în care cererea şi documentaţia prevăzută de lege sunt corecte şi complete, compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor şi analizei prevăzute de procedură, întocmeşte următoarele documente:
a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură, denumit în continuare referat; şi, după caz,
b) proiectul Deciziei privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91)lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având bifată căsuţa corespunzătoare temeiului legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, denumită în continuare decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA; sau
c) proiectul Deciziei privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având bifată căsuţa corespunzătoare motivului de respingere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumită în continuare decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.
10. Referatul şi decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA sau decizia privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
11. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:
a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;
c) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
d) şeful serviciului fiscal municipal;
e) şeful serviciului fiscal orăşenesc;
f) şeful biroului fiscal comunal;
g) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti;
h) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti.
12. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:
a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) şeful administraţiei adjunct – colectare sau şeful administraţiei adjunct – colectare contribuabili mijlocii din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;
c) şeful administraţiei adjunct – colectare din cadrul administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
d) şeful administraţiei adjunct – colectare din cadrul administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii de la Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti.
13. Deciziile prevăzute la pct. 9 lit. b) şi c) se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
14. Împotriva deciziilor prevăzute la pct. 9 lit. b) şi c) se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.
15. După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
16. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală.
17. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum şi cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b) din Codul fiscal
1. În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazier, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 153 alin. (91lit. b) din Codul fiscal.
2. Cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune, în cazul societăţilor comerciale înmatriculate în registrul comerţului, însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.
3. După primirea cererii de înregistrare în scopuri de TVA (formular 099), compartimentul de specialitate verifică:
a) dacă faptele sancţionate ca infracţiuni sau situaţia privind atragerea răspunderii solidare, care au fost înscrise în cazierul fiscal al persoanei impozabile şi care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare;
b) dacă actualii asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se verifică dacă actualii asociaţi majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise astfel de fapte/situaţii în cazierul fiscal;
c) dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a)b) sau d)e) din Codul fiscal.
Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here