Procedura de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1714/2013 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 648 din 22.10.2013 (M.Of. nr. 648/2013).
În vigoare de la 22.10.2013
ARTICOLUL 1
Dispoziţii generale
(1) Persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, denumite în continuare obligaţii fiscale, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
b) între unitatea administrativ-teritorială, prin primar, şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, s-a încheiat un protocol în acest scop, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(2) Prin protocol se stabilesc:
a) acordul unităţii administrativ-teritoriale cu privire la încasarea obligaţiilor fiscale;
b) modalitatea de comunicare a informaţiilor între compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale şi organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală referitoare la obligaţiile fiscale;
c) orice alte măsuri de colaborare pe care părţile le consideră necesare pentru aplicarea art. I şi III din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
(3) În termen de două zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei proceduri, direcţia generală regională a finanţelor publice transmite, prin administraţia judeţeană a finanţelor publice, fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din raza sa teritorială, pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a), două exemplare semnate ale protocolului. În situaţia în care unitatea administrativ-teritorială este de acord cu încheierea protocolului, aceasta comunică, în termen de două zile de la data primirii, administraţiei judeţene a finanţelor publice un exemplar al protocolului semnat şi completat în mod corespunzător.
(4) În cazul în care unitatea administrativ-teritorială nu comunică, în termenul prevăzut la alin. (3), protocolul semnat, procedura de încheiere a protocolului poate fi reluată ulterior din iniţiativa unităţii administrativ-teritoriale.
(5) Lista unităţilor administrativ-teritoriale care au încheiat protocolul cu direcţia generală regională a finanţelor publice se publică pe pagina proprie de internet a acesteia, precum şi pe cea a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a prefecturii judeţului.
(6) Primăriile asigură publicarea protocolului la sediul acestora, precum şi în alte locuri de interes public, cum ar fi unităţi medicale, culturale şi altele asemenea, pe care le apreciază ca fiind utile pentru aducerea protocolului la cunoştinţa contribuabililor interesaţi.
(7) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice informează contribuabilii despre posibilitatea achitării obligaţiilor fiscale la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, prin metodele şi canalele utilizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, inclusiv prin comunicate de presă.
ARTICOLUL 2
Procedura de transmitere a datelor de la organul fiscal competent la unitatea administrativ-teritorială
(1) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), organul fiscal competent prevăzut la art. 33 sau36, după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte şi comunică fiecărui compartiment de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale lista contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente veniturilor din activităţi agricole, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) se întocmeşte lunar şi se transmite în primele 5 zile ale lunii următoare şi cuprinde informaţii actualizate privind obligaţiile fiscale datorate la sfârşitul lunii de referinţă.
(3) Pentru obligaţiile fiscale datorate de contribuabili până la data încheierii protocolului, lista prevăzută la alin. (1) se comunică compartimentului de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale în termen de două zile de la data încheierii protocolului.
(4) Lista prevăzută la alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele contribuabilului, codul numeric personal şi domiciliul fiscal, suma datorată şi natura obligaţiei fiscale (impozit, contribuţii sociale, dobânzi şi penalităţi de întârziere).
(5) Ori de câte ori apar neclarităţi privind suma obligaţiilor fiscale datorate de un contribuabil compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale este obligat să solicite operativ organului fiscal competent clarificări. În acest caz, organul fiscal competent are obligaţia de a comunica operativ informaţiile solicitate.

Procedura
poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here