Procedura de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare – indicativ PCC 001-2013, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 3152/2013 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 639 din 16.10.2013 (M.Of. nr. 639/2013).
În vigoare de la 16.10.2013
CAPITOLUL I
Scopul procedurii
Art. 1. – Prezenta procedură are drept scop crearea sistemului unic de control al certificatelor de performanţă energetică, al rapoartelor de audit energetic, precum şi al rapoartelor de inspecţie a sistemelor tehnice ale clădirilor, pentru respectarea şi aplicarea de către toţi factorii responsabili a legislaţiei specifice privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de energie, reabilitarea termică a clădirilor existente, informarea corectă a proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de performanţă energetică, ca acţiune de interes public major şi general pentru realizarea şi menţinerea cerinţei esenţiale de “economie de energie şi izolare termică”, precum şi a celorlalte cerinţe esenţiale prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare
Art. 2. – (1) Prezenta procedură stabileşte regulile generale de exercitare a controlului de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor, în scopul verificării respectării cerinţelor prevăzute de Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, a cerinţelor de performanţă energetică ale clădirilor noi, respectiv ale clădirilor existente la care s-au executat lucrări de creştere a performanţei energetice, al elaborării certificatelor de performanţă energetică, denumite în continuare certificate, precum şi pentru realizarea programelor de inspecţie a sistemelor de încălzire şi a sistemelor de climatizare.
(2) 1Sunt exceptate de la prevederile prezentei proceduri categoriile de clădiri prevăzute la art. 7 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată.
CAPITOLUL III
Cadrul legal
Art. 3. – Cadrul legal de aplicare a prezentei proceduri:
– Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;
– Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;
– Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernuluinr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995;
– Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
– Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, cu modificările şi completările ulterioare;
– Reglementări tehnice în vigoare, normative, regulamente, specificaţii tehnice, instrucţiuni tehnice, ghiduri, metodologii, manuale privind calitatea lucrărilor de construcţii la clădiri noi şi de reabilitare termică a clădirilor existente.
CAPITOLUL IV
Termeni utilizaţi şi abrevieri
Art. 4. – (1) În contextul prezentei proceduri, termenii şi expresiile utilizate cu referire la performanţa energetică a clădirilor au înţelesul prevăzut la art. 3 din Legea nr. 372/2005, republicată, denumită în continuare Lege.
(2) În tot cuprinsul procedurii se utilizează următoarele abrevieri:
MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
ISC – Inspectoratul de Stat în Construcţii;
IRC – Inspectoratul Regional în Construcţii;
IJC – Inspectoratul Judeţean în Construcţii;
ANCPI – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
PVRTL – procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
SMQ – Sistemul de Management al Calităţii.
CAPITOLUL V
Descrierea procedurii
Art. 5. – (1) ISC exercită controlul statului cu privire la performanţa energetică a clădirilor şi la inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare.
(2) Activităţile de control şi inspecţie curente, prin sondaj, tematice şi ca urmare a sesizărilor adresate ISC se efectuează pe baza programelor de control şi inspecţie aprobate de către conducerea ISC, respectiv din dispoziţia conducerilor IRC şi IJC, de către inspectori de specialitate, care pot fi însoţiţi de specialiştii nominalizaţi la art. 31 din Lege.
(3) Activităţile de control şi inspecţie vizează:
a) verificarea certificatelor şi a rapoartelor de audit energetic privind:
(i) încadrarea în rezistenţele termice corectate, pentru clădiri noi;
(ii) aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la clădirile existente;
(iii) completitudinea şi corectitudinea informaţiilor conţinute în acestea;
b) verificarea rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire şi climatizare privind:
(i) inspecţia periodică a cazanelor;
(ii) inspecţia periodică a sistemelor de încălzire;
(iii) inspecţia periodică a instalaţiilor de climatizare;
c) verificarea şi dispunerea de măsuri privind respectarea obligaţiei proprietarilor/administratorilor de afişare a certificatului, conform prevederilor art. 22 din Lege, la clădirile:
(i) aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice;
(ii) instituţiilor care prestează servicii publice de interes sau utilitate publică;
d) sancţionarea contravenţională a factorilor responsabili, potrivit art. 26 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia constatării emiterii certificatului de urbanism de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea emiterii autorizaţiei de construire, cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Lege.
Procedura de control poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here