Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672 din 01.11.2013 (M.Of. nr. 672/2013).
În vigoare de la 01.11.2013
Având în vedere:
– analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2013;
– reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici estimaţi pentru anul 2013, ca urmare a prognozei de toamnă a Comisiei Europene;
– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;
– asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;
– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,
ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:
– riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;
– riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului,
în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Bugetul de stat pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 2. – (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2013, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2013 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2013 se diminuează la venituri cu suma de 2.909,0 milioane lei şi la cheltuieli cu suma de 1.624,5 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.284,5 milioane lei.
CAPITOLUL II
Dispoziţii referitoare la bugetul de stat
Art. 3. – Se autorizează Curtea de Conturi ca în anexa nr. 3/07/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, să majoreze cu suma de 300 mii lei fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente”, alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale” prin diminuarea cu aceeaşi sumă de la fişa cod obiectiv 1021 „Sediul Camerei de Conturi Dolj”, alineatul 71.01.01 „Construcţii”.
Art. 4. – (1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă în anexele la bugetul pe anul 2013 următoarele obiective de investiţii:
a) în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii” fişa obiectivului de investiţii în continuare „Construcţie sediu administrativ OCPI Constanţa” cu suma de 620 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” alineatul 71.01.01 „Construcţii”, sumă ce se asigură prin virări în cadrul bugetului aprobat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare”;
b) în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii” fişa obiectivului de investiţii în continuare „Mansardarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping” cu suma de 600 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie” alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”, sumă ce se asigură prin virări în cadrul bugetului aprobat Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
(2) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 „Bunuri şi servicii” este cuprinsă suma de 5.670 mii lei pentru continuarea de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a proiectului „CESAR – Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru Restructurarea Agriculturii”.
(3) În bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat” este cuprinsă şi suma de 13.500 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru plata obligaţiilor pe anul 2013, aferente contractului de leasing ce va fi încheiat de către Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru achiziţionarea unei aeronave destinate şi utilizate exclusiv pentru executarea zborurilor speciale.
(4) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 – sumele alocate din bugetul de stat”, capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.53 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute” se suplimentează cu suma de 261 mii lei, cu încadrarea în influenţele aprobate de prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 5. – Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze în anexa nr. 3/15/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” creditele de angajament cu suma de 729 mii lei.
Art. 6. – Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze creditele de angajament aferente Programului operaţional 08 „Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia”, prevăzut în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, cu suma de 1.035 mii lei.
Art. 7. – Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului”, la programul cod 528 „Reabilitarea unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate”, capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 55 „Alte transferuri” credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 600 mii lei, prin redistribuire cu aceeaşi sumă de la programul cod 527 „Reabilitare săli de sport”.
Art. 8. – În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, influenţa prevăzută la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală este aferentă creditelor bugetare, creditele de angajament prevăzute în bugetul pe programe rămânând nemodificate.
Art. 9. – Se interzice Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice să dispună executarea de lucrări de investiţii noi sau în continuare în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii.
Art. 10. – Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/05 „Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007”, la programul cod 4091 „Programul de modernizare a administraţiei fiscale – Banca Mondială”, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, să suplimenteze creditele de angajament pentru anul 2013 cu suma de 7.131 mii lei.
Art. 11. – (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca în anexa nr. 3/17/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013-2016 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, să diminueze alineatul „Finanţare naţională” cu suma de 657 mii lei şi să suplimenteze alineatul „Finanţarea externă nerambursabilă” cu suma de 71 mii lei şi alineatul „Cheltuieli neeligibile” cu suma de 586 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii” cu suma de 1.400 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, astfel: subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri din învăţământ”, cu suma de 700 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi” cu suma de 700 mii lei.
(3) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca în anexa nr. 3/1702/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013-2016 – sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii” să diminueze la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv” cu suma de 700 mii lei.
(4) Influenţa în sumă de 49.000 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Justiţiei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” va fi utilizată pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor astfel: suma de 48.000 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi suma de 1.000 mii lei la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.
Art. 12. – (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să diminueze în anexa nr. 3/18/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 60 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013-2016 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii” următoarele modificări:
a) suplimentarea la capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi”, subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţă şi autorizaţii de funcţionare” cu suma de 2.000 mii lei;
b) suplimentarea la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” cu suma de 1.926 mii lei, din care: suplimentarea la subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ” cu suma de 2.009 mii lei şi diminuarea la subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare” cu suma de 83 mii lei;
c) diminuarea la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice” cu suma de 2.000 mii lei.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here