Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 644 din 21.10.2013 (M.Of. nr. 644/2013).
În vigoare de la 21.10.2013
Luând în considerare necesitatea organizării unui cadru instituţional specific de prevenire, descoperire şi combatere a actelor şi faptelor de încălcare a legislaţiei în sistemul asigurărilor sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cu impact asupra bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se impune luarea de măsuri eficiente de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu efecte directe în utilizarea judicioasă a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, acţiuni ce vizează interesul public şi care presupun întărirea structurilor de monitorizare, control şi adăugarea componentei antifraudă la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – fără însă a majora numărul maxim de posturi aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 263/2013pentru sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv 3281 posturi,
având în vedere obiectivul specific stabilit prin Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2012 privind acordarea încrederii Guvernului, la capitolul “Sănătate”, de revizuire a sistemului de finanţare şi implementare a unui control riguros al cheltuielilor publice,
întrucât nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe negative asupra încadrării în cheltuielile de personal din sistemul de asigurări sociale de sănătate, având în vedere necesitatea unei dimensionări corecte a numărului de personal din structurile de monitorizare, control şi antifraudă de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate pentru fundamentarea cheltuielilor de personal în bugetul anului 2014, precum şi asupra eficienţei acţiunilor de control cu privire la cheltuielile cu servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate,
deoarece aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea numărului de posturi pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate, în vederea creării structurilor de monitorizare, control şi antifraudă, astfel încât să se poată realiza încadrarea în limitele de cheltuieli cu personalul din sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi asigurarea accesului neîntrerupt al asiguraţilor la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu, concomitent cu creşterea calităţii acestor servicii medicale prin îmbunătăţirea măsurilor şi acţiunilor de monitorizare şi control al tuturor cheltuielilor publice din sistemul de asigurări sociale de sănătate,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic. –
Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 9 noiembrie 2010, aprobată prin Legea nr. 263/2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 1. – Numărul maxim de posturi din sistemul de asigurări sociale de sănătate este de 3.281, dintre care 291 posturi pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, inclusiv preşedintele, şi 2990 de posturi pentru casele de asigurări de sănătate, repartizate, în condiţiile legii, de preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu avizul Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 16 octombrie 2013.
Nr. 93.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 poate fi consultată şi pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here