Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631 din 11.10.2013 (M.Of. nr. 631/2013).
În vigoare de la 11.10.2013
În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi de stimulare a mediului de afaceri, prin dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi prin îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare,
având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce priveşte reducerea numărului de operatori activi pe piaţă, înăsprirea condiţiilor de creditare şi accesul limitat al întreprinderilor mici şi mijlocii la creditare şi garantare şi, în general, gradul scăzut de capitalizare a întreprinderilor mici şi mijlocii,
pentru menţinerea activităţii şi creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi pentru menţinerea şi crearea de locuri de muncă pentru populaţie, în condiţiile unei rate a şomajului îngrijorătoare, în scopul reducerii numărului falimentelor în rândul acestora, cauzate de dificultăţile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe timp de criză economică, prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate în vederea desfăşurării activităţii,
ţinând cont că unele sectoare din economie, cum ar fi construcţiile şi serviciile, sunt grav afectate de condiţiile economico-financiare actuale,
diminuarea creditelor care se acordă de către bănci întreprinderilor mici şi mijlocii se impune a fi stopată urgent, astfel încât acestea să îşi poată continua finanţarea activităţii şi plata obligaţiilor către bugetul general consolidat.
Considerând că situaţia economică este una excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare, în cadrul unui program de sprijinire a acestora prin acordarea unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată în procent de maximum 50% de către stat, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, plafon disponibil începând cu anul 2013, aşa cum a rezultat din negocierile purtate cu Fondul Monetar Internaţional.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) Se aprobă Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, denumit în continuare programul, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit.
(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, pe o perioadă de 36 luni de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Programul constă în acordarea întreprinderilor mici şi mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru garantată de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Valoarea maximă a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioadă de maximum 24 luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea rambursării liniei de credit.
CAPITOLUL II
Definiţii
Art. 2. – În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) beneficiarul programului – operatorul economic care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) credit – linia de credit pe care instituţia de credit finanţatoare o pune la dispoziţia beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii şi în baza unui contract de credit;
c) contract de garantare – contractul încheiat între beneficiarul programului, instituţia de credit finanţatoare şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice – F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de instituţia de credit finanţatoare şi beneficiarul îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit finanţatoare, în cazul producerii riscului de credit;
d) garant – statul, prin Ministerul Finanţelor Publice – F.N.G.C.I.M.M.;
e) procent garantat – partea din credit care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului;
f) valoarea garanţiei – valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 50%, din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei;
g) riscul de credit – neplata parţială sau integrală a creditului, principal, de către beneficiarul programului;
h) valoarea de executare a garanţiei – suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principal, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit finanţatoare de către Ministerul Finanţelor Publice în cazul producerii riscului de credit;
i) primă de garantare – suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget;
j) comision de risc – suma datorată de beneficiarul programului destinată acoperirii riscului de garantare şi finanţării anuale a capitalului necesar programului;
k) comision de administrare – suma datorată de beneficiarul programului care acoperă costurile de evaluare, acordare şi administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.
Art. 3. – (1) I.M.M.-urile sunt eligibile în cadrul programului dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004;
b) nu se află în litigiu, în calitate de pârâţi, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;
c) nu figurează cu credite în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) sau figurează cu credite de categoria A sau B;
d) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.);
e) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
f) prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat acordată prin prezentul program, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
g) au cel puţin 3 ani de la înfiinţare şi au realizat bunuri şi/sau servicii şi au întocmit bilanţuri contabile în ultimele două exerciţii financiare consecutive încheiate;
h) înregistrează profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
i) nu înregistrează restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.
(2) Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.
(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.
Art. 4. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor eligibile în cadrul programului.
(2) În exercitarea atribuţiilor delegate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să mandateze filialele sale în scopul derulării programului.
(3) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de I.M.M.-urile eligibile în cadrul programului este Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
(4) Modalitatea de alocare a plafonului menţionat la art. 1 alin. (1), precum şi condiţiile de emitere a garanţiilor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 5. – Mecanismul de garantare inclus în program se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii (2008/C 155/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.
OUG nr. 92/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here