Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 19.02.2013 (M.Of. 98/2013).

Intrat în vigoare la: 19 februarie 2013

Având în vedere necesitatea implementării măsurilor iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile destinate României şi utilizarea eficientă a acestora şi respectarea angajamentelor asumate de către România prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană,

ţinând cont de faptul că doar prin adoptarea în regim de urgenţă a acestei ordonanţe de urgenţă se pot înregistra rezultate pozitive asupra modului de funcţionare a Ministerului Fondurilor Europene şi, implicit, asupra asigurării creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,

1 în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. –

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1 1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (2) Ministerul Fondurilor Europene coordonează, potrivit competenţelor sale, atât structurile din cadrul instituţiilor care exercită atribuţiile autorităţilor de management şi ale organismelor intermediare, cu excepţia celor din domeniul agriculturii şi pisciculturii, cât şi structurile din cadrul instituţiilor care exercită atribuţiile operatorului de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi ale anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014.”

1 2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (3)-(10), cu următorul cuprins:

“(3) Ministerul Fondurilor Europene gestionează potrivit competenţelor sale instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil pentru coordonarea pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea şi controlul instrumentelor structurale, a instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009 şi a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014.

(5) Ministerul Fondurilor Europene exercită următoarele funcţii:

a) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene;

b) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

c) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale;

d) de Autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică;

e) de punct naţional de contact potrivit Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009;

f) de punct naţional de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înţelegere;

g) de punct naţional de contact potrivit Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi potrivit Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;

h) de operator de program pentru domeniile de finanţare, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 20092014 şi ale anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014;

i) de coordonator naţional al asistenţei în raport cu Uniunea Europeană, potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, privind Programul PHARE şi Facilitatea de tranziţie;

j) de punct naţional de contact pentru programele de înfrăţire instituţională cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile din partea Uniunii Europene;

k) de autoritate administrativă de înfrăţire instituţională, responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică;

l) de Autoritate de management pentru Programul ISPA;

m) de autoritate de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziţie, Fondul frontierelor externe şi Programul de cooperare elveţiano-român;

n) de reglementare privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistenţa financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 şi Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009 şi 2009-2014.

Citeşte integral textul ordonanţei! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here