Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2013 (OUG nr. 57/2013) privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 07.06.2013 (M.Of. 335/2013).

În vigoare de la 01.07.2013

Având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. 4.938/13.07.2011: Ajutorul de stat SA 33134 (2011/N) – România – “Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie”, precum şi obiectivele naţionale privind ponderea energiei electrice din surse regenerabile asumate de România în Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile (PNAER), potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de efectele aplicării calendarului prevăzut în Foaia de parcurs pentru liberalizarea pieţei de energie electrică, conform memorandumului încheiat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internaţional,

în vederea atât a sistării efectului de creştere necontrolată a preţurilor la clienţii finali de energie electrică, ce poate atrage blocarea investiţiilor în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile şi, implicit, inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a menţinerii predictibilităţii cadrului legislativ privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile, precum şi în vederea menţinerii competitivităţii principalelor sectoare economice mari consumatoare de energie,

întrucât neluarea unor măsuri imediate va avea consecinţe ireversibile în zona competitivităţii produselor industriale şi va duce la relocarea în afara României a unor mari unităţi de producţie, va conduce la creşteri de preţuri peste indicele de creştere prognozat, la consecinţe pe plan social prin creşterea bruscă a preţului energiei facturate peste limitele suportabile, la supracompensarea unor producători de energie electrică din resurse regenerabile în contradicţie cu decizia de aprobare a schemei de ajutor de stat, va fi afectată siguranţa în funcţionare a sistemului energetic naţional şi vor fi afectate bugetul estimativ alocat pentru implementarea schemei de sprijin şi resursele destinate funcţionării schemei de sprijin, conducând la blocarea investiţiilor în acest domeniu,

elemente care vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. –

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (6), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:

” e) energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, erau în circuitul agricol;

f) cantităţile de energie electrică livrate suplimentar de unităţile dispecerizabile faţă de cantităţile de energie electrică din notificările fizice orare transmise de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie la operatorul de transport şi sistem.”

cert1
Sursa foto: Lege5.ro

2. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (7) În prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe site-ul propriu cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informaţiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor şi consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor.”

3. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

” (21) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar acordarea unui număr de certificate verzi din cele prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, după cum urmează:

a) un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW;

b) un certificat verde pentru centralele electrice eoliene;

c) două certificate verzi pentru centralele electrice solare.

(22) Recuperarea certificatelor verzi amânate potrivit prevederilor alin. (21) se va face începând cu data de 1 aprilie 2017 pentru centralele prevăzute la alin. (21) lit. a) şi c), respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele prevăzute la alin. (21) lit. b), eşalonat cel mult până la 31 decembrie 2020. Modalitatea de recuperare eşalonată a numărului de certificate verzi amânate potrivit prevederilor alin. (21) se stabileşte de ANRE şi se aprobă prin ordin al preşedintelui instituţiei.”

[…]

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here