Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 22.04.2013 (M.Of. 230/2013).

În vigoare de la 22.04.2013

Luând în considerare faptul că zonele rurale şi zonele urbane din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi cultural, este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.

Având în vedere că dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi urban este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii, precum şi faptul că actualul cadru legislativ nu asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor publice şi accentuării efectelor negative pe care criza internaţională actuală o are asupra domeniilor de activitate economică din România.

Ţinând seama de faptul că situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure un climat investiţional atractiv pentru localităţile României, care să ducă la creşterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgenţă a Programului naţional de dezvoltare locală conduce pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat ca până în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă şi până în anul 2018 pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare să asigure localităţilor din România conformarea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în caz contrar putând fi declanşată procedura de infringement.

În prezent, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice centrale se derulează mai multe programe de investiţii în infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanţarea, decontarea şi monitorizarea acestora.

În cadrul acestor programe de investiţii sunt în diferite stadii de execuţie obiective pentru care nu s-au asigurat în anii anteriori sursele de finanţare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibrată a infrastructurii locale, împiedicând atingerea standardelor de calitate a vieţii pentru comunităţile locale.

De aceea, pentru revitalizarea comunelor şi a satelor componente ale municipiilor şi oraşelor, este esenţial să fie soluţionată problema dezvoltării infrastructurii locale.

Pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor publice sunt necesare o coordonare şi o implementare unitară a dezvoltării infrastructurii locale, prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural şi în cel urban.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

program1
Sursa foto: Lege5.ro

Art. 1. –

Se aprobă Programul naţional de dezvoltare locală coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare program.

Art. 2. –

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) obiective de investiţii noi – obiectivele de investiţii pentru care nu au fost încheiate contracte/convenţii de finanţare, contracte de lucrări, precum şi obiectivele care nu au fost incluse în niciunul dintre programele de investiţii preluate în program;

b) obiective de investiţii în continuare – obiectivele de investiţii pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat şi/sau au fost încheiate contracte/convenţii de finanţare, contracte de lucrări, pentru investiţiile aflate în derulare în cadrul programelor de investiţii preluate în program.

Art. 3. –

Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:

a) Subprogramul “Modernizarea satului românesc”;

b) Subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”;

c) Subprogramul “Infrastructură la nivel judeţean”.

Art. 4. –

Iniţierea şi implementarea subprogramelor prevăzute la art. 3 vor fi detaliate în normele metodologice de aplicare a programului.

Art. 5. –

Beneficiarii programului sunt unităţile administrativteritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, după cum urmează:

a) comunele;

b) municipiile şi oraşele, inclusiv pentru satele componente ale acestora;

c) judeţele.

Art. 6. –

Obiectivele de investiţii din cadrul programului se realizează pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. –

(1) Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii specifice:

a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;

b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;

c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare din mediul rural;

e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;

…………………….

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro, noul soft legislativ realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here