Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672 din 01.11.2013 (M.Of. nr. 672/2013).
În vigoare de la 01.11.2013
Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice, de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
având în vedere:
– analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;
– reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici estimaţi pentru anul 2013, ca urmare a prognozei de toamnă a Comisiei Europene;
– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare;
– necesitatea încadrării în deficitul bugetului general consolidat asumat cu organismele financiare internaţionale, reprezentate de Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, în ultimul Acord stand-by de tip preventiv,
ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe nerespectarea angajamentelor asumate cu organismele financiare internaţionale, reprezentate de Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, în ultimul acord stand-by de tip preventiv,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 2. – (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Influenţele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexele nr. 1/011/02 şi 1/03.
(3) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2013 se diminuează la venituri cu suma de 158.025 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 129.339 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 28.686 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 158.025 mii lei.
(4) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2013 se majorează la venituri cu suma de 67.666 mii lei, se diminuează la cheltuieli cu suma de 549 mii lei, iar excedentul se majorează cu suma de 68.215 mii lei.
Art. 3. – (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la cheltuieli cu suma de 35.272 mii lei, iar subvenţiile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu aceeaşi sumă.
(3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la cheltuieli cu suma de 6.000 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.
Art. 4. – Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi c)art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, plafonul nominal al cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj, respectiv cheltuielile de personal ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 5. – Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să introducă în anexa nr. 2/03/01 „Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2013-2016” la capitolul 69.03 „Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale”, subcapitolul 69.03.07 „Asigurări pentru şomaj”, cu suma de 7 mii lei.
Art. 6. – Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să suplimenteze în anexa nr. 2/04 „Bugetul asigurărilor pentru şomaj – Sinteza cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anii 2013-2016” la capitolul 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” alineatul 51.01.19 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 5.000 mii lei şi să diminueze cu aceeaşi sumă alineatul 51.01.17 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat”.
Art. 7. – Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2013, să efectueze virări între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.
Art. 8. – Anexele nr. 11/011/021/03 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Teodor Codrin Scutaru,
secretar de stat

Bucureşti, 30 octombrie 2013.
Nr. 100.
ANEXA Nr. 1
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here