19 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul nr. 82/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

Ordinul nr. 82/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 340 din 11.06.2013 (M.Of. 340/2013).

În vigoare de la 11.06.2013

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele b), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b) candidaţi – cetăţenii români şi străinii cu domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de rezidenţă în România pe o perioadă mai mare de 3 luni ori aflaţi la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia;

………..

f) proba practică – probă constând în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice şi/sau în poligon;

g) programator – document generat de aplicaţia informatică de examinare cuprinzând candidaţii programaţi pentru susţinerea examinării.”

Ordinul82
Sursa foto:
Lege5 Online

2. La articolul 2, litera k) se abrogă.

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 3.(1) Examinarea se efectuează:

a) de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială candidaţii cetăţeni români sau străini îşi au domiciliul sau reşedinţa;

b) de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de rezidenţă în România pe o perioadă mai mare de 3 luni îşi au rezidenţa.

(2) Dovada încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) se face cu documente aflate în termen de valabilitate, după cum urmează:

a) pentru cetăţenii români, cu actul de identitate;

b) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, cu documentul care atestă dreptul de rezidenţă în România pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) pentru străini, cu documentul care atestă dreptul de şedere temporară sau dreptul de şedere pe termen lung.

(3) Examinarea, atât la proba teoretică, cât şi la proba practică, se efectuează la acelaşi serviciu public comunitar.

(4) Proba practică se susţine numai cu examinatori atestaţi de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare D.R.P.C.I.V.”

4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

Art. 31. – (1) Examinarea se desfăşoară prin susţinerea, succesiv, a probei teoretice şi a probei practice, în zile diferite.

(2) Probele teoretice pentru mai multe categorii pot fi susţinute în aceeaşi zi, exceptând situaţia în care obţinerea unei categorii este condiţionată de deţinerea prealabilă a unei alte categorii.

(3) Proba practică se susţine:

a) numai în poligon, pentru autovehiculele din categoria AM;

b) în poligon şi pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 şi A;

c) numai pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), examinarea se desfăşoară prin susţinerea probei practice în poligon, urmată de susţinerea acesteia pe traseu, în aceeaşi zi.

(5) În cazul în care se solicită examinarea pentru mai multe categorii, probele practice se susţin în zile diferite, alocate pentru fiecare categorie de permis de conducere solicitată.”

[...]

Ordinul nr. 82/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Comentarii

Scrie un comentariu