Ordinul nr. 458/2013 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, operaţiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 10.05.2013 (M.Of. 264/2013).

În vigoare de la 10.05.2013

În baza art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, operaţiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” (denumită în continuare operaţiunea clustere), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

poscee1
Sursa foto: Lege5.ro

Art. 2. –

Cheltuielile eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul POS CCE 2007-2013, axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.3, operaţiunea clustere, trebuie să fie efectuate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile schemelor de ajutor de stat corespunzătoare.

Art. 3. –

(1) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 1 şi obiectivelor operaţiunii clustere, să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare privind sprijinirea dezvoltării clusterelor/lanţurilor de furnizori, precum şi pentru integrarea întreprinderilor în aceste structuri asociative de dezvoltare a afacerilor.

(2) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, cheltuielile trebuie să fie efectuate de către beneficiar începând cu data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat cu administratorul schemei de ajutor – organismul intermediar pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cheltuielile de consultanţă menţionate la pct. 1 lit. a) şi b) din anexă sunt considerate eligibile chiar dacă au fost efectuate înainte de încheierea contractului de finanţare, dar nu mai devreme de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a schemelor de ajutor aprobate pentru ajutorul de stat şi ajutorul de minimis.

(4) Sunt considerate eligibile cheltuielile cu amortizarea activelor/bunurilor amortizabile de natura clădirilor, instrumentelor şi echipamentelor aflate în proprietatea entităţii de management al clusterului, cu următoarele condiţii:

a) să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt eligibile doar cheltuielile de amortizare a instrumentelor, echipamentelor şi clădirilor folosite în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare, numai în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul respectivelor activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare;

c) valoarea activelor/bunurilor amortizabile care fac obiectul aportului în natură, precum şi amortizarea echivalentă aferentă acestor aporturi, pe durata de implementare a proiectului, se stabilesc prin expertiză certificată, în condiţiile respectării standardelor internaţionale şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.

Art. 4. –

Toate categoriile de cheltuieli pentru furnizarea de servicii de consultanţă, inclusiv cele specificate la art. 3 alin. (3), sunt considerate eligibile, cu condiţia ca acestea să fie prestate de către operatori economici specializaţi în serviciile de consultanţă din domeniul care face obiectul cheltuielii, selectaţi de către beneficiari cu respectarea prevederilor legale şi a procedurilor aplicabile în domeniul achiziţiilor.

***

Ordinul nr. 458/2013 şi Lista de cheltuieli eligibile pot fi consultate integral şi gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here