Ordinul nr. 3359/2013 privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 147 din 19.03.2013 (M.Of. 147/2013).

În baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul Administraţiei Publice Centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. –

Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 722 din 24 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

” Art. 15. –

Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale”.

2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

” Art. 20. –

Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale”.

3. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

” Art. 25. –

Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale”.

4. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

” Art. 29. –

Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale”.

5. Anexa nr. 1 „Lista universităţilor care oferă cursuri de an pregătitor în limba română” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 2A şi 2B care fac parte integrantă din prezentul ordin.

7. Anexele nr. 3 a şi 3 b se abrogă.

8. În tot cuprinsul metodologiei sintagma „prevăzută în anexa nr. 2” se înlocuieşte cu sintagma „prevăzută în anexele nr. 2A şi 2B”.

Art. II. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,  

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, 

Mihnea Cosmin Costoiu

Bucureşti, 11 martie 2013.

Nr. 3.359 MD.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la metodologie)

LISTA

instituţiilor de învăţământ superior care organizează anul pregătitor pentru învăţarea limbii române

1. Universitatea din Bacău

2. Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

3. Universitatea din Bucureşti

4. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

5. Universitatea „Transilvania” din Braşov

6. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

7. Universitatea „Ovidius” din Constanţa

8. Universitatea din Craiova

9. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

10. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

11. Universitatea din Oradea

12. Universitatea din Piteşti

13. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

14. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

15. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

16. Universitatea de Vest din Timişoara

17. Universitatea „Valahia” din Târgovişte

18. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

19. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

NOTĂ:

Pentru învăţământul preuniversitar, şcolile în care se organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române vor fi nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here