Ordinul MFP nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 119 din 4.03.2013 (M.Of. 119/2013).

Având în vedere prevederile:

– art. 42 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 1.257/2012 privind organizarea inspecţiilor şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;

– Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131 ) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. –

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 21 februarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. –

(1) Se împuterniceşte personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti să efectueze verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Verificările vor viza următoarele:”.

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

” (11) Verificările prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se vor efectua până la data de 15 martie 2013, în cadrul acestora urmărindu-se şi respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte existenţa prevederilor bugetare şi a surselor de finanţare la momentul angajării cheltuielilor.”

3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (4) Procesele-verbale de constatare se centralizează la nivelul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, întocmindu-se «Situaţia centralizată privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale», potrivit modelului prezentat în anexă, care se transmite până la data de 20 martie 2013 la Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare.”

4. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 277.

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 241/2013)

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …/Municipiului Bucureşti

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ

privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele

şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Nr. crt. Unitatea/
Subdiviziunea
administrativ-
teritorială
Arierate la data de 31 ianuarie 2013
– mii lei –
Plăţi restante cu o vechime cuprinsă între 1 şi 90 de zile la data de 31 ianuarie 2013
– mii lei –
Nere-
guli
consta-
tate

Furnizori faţă de care UAT înregistrează arierate

Măsuri de reducere a arieratelor şi plăţilor restante
Denumire CUI Suma datorată de UAT
– mii lei –
Obligaţii restante ale furnizorului aferente creanţelor fiscale administrate de ANAF, la 28 februarie 2013*)
– mii lei –
1.
2.
3.

 *) Se completează pe baza informaţiilor din evidenţa pe plătitori existentă la direcţia generală a finanţelor publice a judeţului şi a municipiului Bucureşti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here