11 Decembrie, 2019

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 277/2013 pentru modificarea Ordinului nr. 241/2013 în vederea efectuării unor verificări cu privire la arierate

Ordinul MFP nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 119 din 4.03.2013 (M.Of. 119/2013).

Având în vedere prevederile:

- art. 42 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.257/2012 privind organizarea inspecţiilor şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;

- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131 ) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. –

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 21 februarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. –

(1) Se împuterniceşte personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti să efectueze verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Verificările vor viza următoarele:”.

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

” (11) Verificările prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se vor efectua până la data de 15 martie 2013, în cadrul acestora urmărindu-se şi respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte existenţa prevederilor bugetare şi a surselor de finanţare la momentul angajării cheltuielilor.”

3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (4) Procesele-verbale de constatare se centralizează la nivelul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, întocmindu-se «Situaţia centralizată privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale», potrivit modelului prezentat în anexă, care se transmite până la data de 20 martie 2013 la Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare.”

4. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 277.

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 241/2013)

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …/Municipiului Bucureşti

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ

privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele

şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Nr. crt. Unitatea/
Subdiviziunea
administrativ-
teritorială
Arierate la data de 31 ianuarie 2013
- mii lei -
Plăţi restante cu o vechime cuprinsă între 1 şi 90 de zile la data de 31 ianuarie 2013
- mii lei -
Nere-
guli
consta-
tate

Furnizori faţă de care UAT înregistrează arierate

Măsuri de reducere a arieratelor şi plăţilor restante
Denumire CUI Suma datorată de UAT
- mii lei -
Obligaţii restante ale furnizorului aferente creanţelor fiscale administrate de ANAF, la 28 februarie 2013*)
- mii lei -
1.
2.
3.

 *) Se completează pe baza informaţiilor din evidenţa pe plătitori existentă la direcţia generală a finanţelor publice a judeţului şi a municipiului Bucureşti.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu