Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 26 din 11 ianuarie 2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 29 din 14 ianuarie 2013 (M.Of. 29/2013).

În temeiul:

– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;

– Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Bancă Națională a României și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. –

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro, în valoare nominală totală de 150.000.000 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 11 ianuarie 2013.

Nr. 26.

ANEXĂ

PROSPECT DE EMISIUNE 

a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2013

Art. 1. –

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea emisiunii de obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro, cu următoarele caracteristici:

Cod ISIN*)

Data licitației

Data emisiunii

Data scadenței

Maturitate inițială

Nr. ani

Rată cupon

– % –

Dobândă acumulată

– euro/titlu –

Valoarea nominală totală

– euro –

RO1316DBE011

22.01.

2013

24.01.

2013

26.02.

2016

3

3,25

295,70

150.000.000

*)În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A., această serie se poate tranzacționa simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A.

Art. 2. –

Valoarea nominală totală a emisiunii de obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. –

Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro este de 10.000 euro.

Art. 4. –

Dobândă (cuponul) se plătește anual la data de 26 februarie, începând cu 26 februarie 2013 și terminând cu 26 februarie 2016, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecvența anuală a cuponului,

în care:

D = dobândă (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Art. 5. –

Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuala, cu 4 zecimale.

Art. 6. –

Obligațiunile de stat cu cupon denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.

Art. 7. –

(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

(3) Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice cu excepția instituțiilor de credit așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunii anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul clienților, pentru fiecare client în parte, nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 euro.

Art. 8. –

Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, care acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, până la ora 12,00.

Art. 9. –

Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 10. –

Plata obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 15,00 – ora României, prin transferarea de către dealerul primar și/sau de către instituțiile de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, în contul în euro al Băncii Naționale a României din sistemul TARGET2 (participant BIC: NBORROBUXXX), a sumei reprezentând costul obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferent tranșelor adjudecate.

Art. 11. –

Răscumpărarea obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro se va efectua la data scadenței, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari și/sau ale instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, comunicate oficial Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare anterior datei scadenței, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro, inclusiv cuponul aferent acestora.

Art. 12. –

Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – Safir.

Art. 13. –

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucratoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art. 14. –

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here