Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 231/2013 privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 104 din 21.02.2013 (M.Of. 104/2013)

Intrat în vigoare la: 21 februarie 3013

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 145-1471 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă Procedura şi condiţiile de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi a municipiului Bucureşti, birourile vamale, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul

finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 19 februarie 2013.

Nr. 231.

ANEXĂ

PROCEDURA ŞI CONDIŢIILE DE RESTITUIRE

a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată

aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă, operatorii economici autorizaţi pot solicita restituirea accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată, după caz, aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free, plătite în baza art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă.

A. Procedura şi condiţiile de restituire a accizei

1. Pentru mărfurile comunitare comercializate prin magazinele duty-free accizele plătite pot fi restituite la cererea operatorului economic.

2. (1) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, operatorul economic va depune trimestrial, până pe data de 25 inclusiv a lunii imediat următoare expirării trimestrului, o cerere la autoritatea fiscală competentă potrivit art. 32 sau 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de următoarele documente:

a) copia documentului care atestă plata accizelor la bugetul de stat, pentru produsele accizabile eliberate pentru consum de operatorul economic care solicită restituirea;

b) copia documentului privind punerea în liberă circulaţie în România a produselor accizabile pentru produsele importate de către operatorul economic care solicită restituirea;

c) copia documentului care atestă că produsele respective au fost achiziţionate de la un operator economic din România;

d) o situaţie privind cantităţile de produse accizabile efectiv vândute prin magazinele duty-free pe perioada pentru care se solicită restituirea, sub forma unui centralizator, în formă scrisă şi în format electronic, care să conţină următoarele informaţii: numărul bonului fiscal şi data emiterii, tipul bunului vândut, unitatea de măsură, cantitatea, identitatea cumpărătorului (numele şi prenumele, documentul de identitate, seria/numărul, autoritatea emitentă a actului de identitate). De asemenea, centralizatorul va cuprinde toate elementele privind calculul accizei plătite la bugetul de stat pentru produsele accizabile pentru care se solicită restituirea şi va fi vizat de administratorul operatorului economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim duty-free;

e) copia declaraţiei vamale de export.

(2) Accizele aferente mărfurilor comercializate până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin vor fi incluse în prima cerere de restituire.

3. Autoritatea fiscală competentă va transmite cererea şi documentaţia depuse de către operatorul economic autorităţii vamale teritoriale în a cărei rază de supraveghere se află amplasat magazinul duty-free, care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere în totalitate sau în parte ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de restituit.

4. Autoritatea vamală teritorială va transmite decizia prevăzută la pct. 3 autorităţii fiscale competente.

5. În cazul în care decizia este de admitere, în totalitate sau în parte, a dreptului de restituire a accizelor, autoritatea fiscală competentă procedează la restituirea accizelor. Dispoziţiile art. 117 alin. (6) – (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

6. Împotriva deciziei prevăzute la pct. 3 se poate formula contestaţie, potrivit dispoziţiilor titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Procedura şi condiţiile de restituire a taxei pe valoarea adăugată

1. Pentru mărfurile comunitare comercializate prin magazinele duty-free, conform prevederilor art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă, taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor se deduce potrivit prevederilor art. 145-1471 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Rambursarea taxei pe valoarea adăugată care rezultă din decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în conformitate cu prevederile art. 1473 din acelaşi act normativ, precum şi ale normelor procedurale în vigoare referitoare la rambursarea taxei pe valoarea adăugată.

3. Justificarea scutirii taxei pe valoarea adăugată pentru mărfurile comercializate prin magazinele duty-free se realizează cu declaraţia vamală de export.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here