Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1819/2013 de aprobare a metodologiei privind scoaterea din evidenţa contabilă a creanţelor reprezentând sume datorate Fondului de contrapartidă constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 688 din 11.11.2013 (M.Of. nr. 688/2013).
În vigoare de la 11.11.2013
Având în vedere prevederile:
 Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările ulterioare;
 Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (1)pct. 52 şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 şi art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. XI alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2003, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:
Art. 1. – (1) Creanţele evidenţiate în conturile bilanţiere ale contabilităţii publice, reprezentând sume datorate Fondului de contrapartidă de către beneficiarii importurilor de finanţare din ajutoare externe nerambursabile acordate în vederea constituirii Fondului de contrapartidă, datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrul comerţului, pentru care nu există nici succesori de drept ai acestora care să preia drepturile şi obligaţiile, se scad din evidenţele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice în baza unei note aprobate de către ministrul finanţelor publice.
(2) Nota se întocmeşte de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică numai după scăderea creanţelor din evidenţa analitică pe plătitori de către organele fiscale competente şi după primirea documentelor care atestă această operaţiune şi se avizează de către Direcţia generală juridică din Ministerul Finanţelor Publice.
Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Bucureşti, 5 noiembrie 2013.
Nr. 1.819.
Legislaţia românească este disponibilă gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here