Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1736 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocololui de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale, publicat în Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2013 (M.Of. 32/2013).

Nr. 279/1.736

Ministerul Administrației și Internelor

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (32) și art. 228 alin. (22) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor și viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. –

Pentru realizarea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și autoritățile administrației publice locale se aprobă modelul-cadru al protocolului de cooperare, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

 (1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 1 se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În accepțiunea art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională de Administrare Fiscală este operator de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în bază de date care face obiectul protocolului prevăzut la art. 1.

Art. 3. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Ion Stoica,
secretar general
Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru administraţie,
Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
NR. …………../………. 20…

UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
NR. …………../………. 20…

ANEXĂ

PROTOCOL DE COOPERARE

În temeiul următoarelor prevederi legale:

– Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 11, 61 și 62 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 5 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.875/2009 pentru aprobarea instrucțiunilor privind utilizarea sistemului informatic din cadrul Ministerului Finanțelor Publice*),

___________

*) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.875/2009 pentru aprobarea instrucțiunilor privind utilizarea sistemului informatic din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I – „Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante” al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, privind transparența administrației publice centrale și locale și parteneriat cu cetățenii;

– Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

– Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările ulterioare,

Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentată prin domnul …………………………………………………………., în calitate de președinte,

și

Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu sediul în …………………………….., reprezentată prin domnul …………………………………, în calitate de ………………………………..,

denumite în continuare părți, au convenit la încheierea prezentului protocol.

ARTICOLUL 1

Obiectul protocolului

Obiectul protocolului îl reprezintă cooperarea între instituții publice, prin schimbul de informații în formă dematerializată, în scopul:

a) creșterii nivelului de colectare a taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat al statului;

b) prevenirii și combaterii evaziunii fiscale;

c) facilitării accesului persoanelor fizice și juridice la informații deținute de instituțiile publice semnatare.

ARTICOLUL 2

Obligațiile părților

În termen de maximum 30 de zile de la data semnării prezentului protocol părțile vor stabili și vor semna procedura de lucru comună. Procedura de lucru se va semna la nivelul structurilor tehnice ale celor două instituții și va conține toate detaliile privind modalitatea de implementare a serviciilor din punct de vedere organizatoric și procedural.

În îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol, cele două părți semnatare au obligația respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.1. Obligațiile unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale

2.1.1. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială va asigura accesul la informații, în formă dematerializata, personalului ANAF desemnat în acest scop, conform anexei nr. 1, privind:

a) patrimoniul persoanelor fizice și juridice (bunuri imobile și bunuri mobile) și rolul nominal unic;

b) creanțele datorate de contribuabili (persoane fizice și juridice) bugetului general al unității/subdiviziunii administrativ teritoriale.

Consultă textul integral al Ordinului! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here