Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578 din 11.09.2013 (M.Of. nr. 578/2013).
În vigoare de la 11.09.2013
Având în vedere dispoziţiile art. 1091 alin. (51) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 1091 alin. (52) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite prezentul ordin.
Art. 1. – (1) Elementele de patrimoniu care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:
a) bunuri imobile: terenuri, clădiri, alte bunuri imobile;
b) bunuri mobile:
b.1) mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) înmatriculate/înregistrate, potrivit legii;
b.2) bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiziţie însumată depăşeşte 15.000 lei;
b.3) animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei;
c) active financiare:
c.1) conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire;
c.2) plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate;
d) alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei;
e) poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto;
f) cheltuieli:
f.1) cheltuieli personale;
f.2) cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere;
g) datorii.
(2) Elementele de patrimoniu prevăzute la alin. (1) se declară pe fiecare categorie, indiferent de locul situării sau realizării, în ţară ori în străinătate.
Art. 2. – (1) Elementele de venituri care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:
a) venituri realizate pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului;
b) venituri realizate care nu sunt impozabile;
c) venituri scutite de impozit, potrivit legii.
(2) Elementele de venituri prevăzute la alin. (1) se declară pe fiecare categorie şi sursă de venit, indiferent dacă sunt obţinute în ţară sau în străinătate.
1504-2Sursa foto: Lege5 Online

Art. 3. Modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie de patrimoniu şi de venituri” sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Bucureşti, 4 septembrie 2013.
Nr. 1.504.
ANEXĂ
[Continuare…]

Ordinul MFP nr. 1504/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here