20 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul MEN nr. 3544/2013 privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat 2013 – 2014

Ordinul MEN nr. 3544/2013 privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2013—2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 223 din 18 aprilie 2013 (M.Of. 223/2013).

CAPITOLUL I

Organizarea admiterii 

Art. 1. —

(1) Potrivit legii, instituțiile de învățământ superior organizează examene de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

(2) Examenele de admitere se organizează pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de către fiecare instituție de învățământ superior în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ale prezentului ordin.

(3) Conform legii, metodologia proprie de admitere, condițiile de admitere, inclusiv oferta anuală de școlarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt făcute publice în fiecare an de către universitate.

Art. 2. —

(1) Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituției de învățământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii legal înființate în cadrul instituției de învățământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. —

(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învățământ ale studiilor universitare menționate la art. 2 se poate organiza în sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs se stabilesc prin metodologia proprie și se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afișare la sediul instituției de învățământ superior și prin publicare pe pagina web proprie.

Art. 4. —

(1) Admiterea la studii universitare de licență se susține în limba română sau într-o limbă străină, pentru programele de licență la care școlarizarea este organizată în limba străină respectivă.

(2) Pentru programele de licență școlarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidaților care au susținut la bacalaureat și proba la limba și literatura maternă, examenul de admitere se poate susține și în limbile materne respective, cu respectarea autonomiei universitare.

Art. 5. —

(1) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

(2) Probele practice pentru testarea capacităților artistice sau sportive sunt eliminatorii și se vor nota conform metodologiei proprii.

CAPITOLUL II

Candidații la admitere

Art. 6. -

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr.  84/1995,  republicată,  cu  modificările  și  completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale ca fiind cel puțin studii universitare de licență.

(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale ca fiind cel puțin studii universitare de master.

(4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot participa și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaștere a studiilor.

(5) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din învățământul superior militar, de ordine publică și siguranță națională pot participa și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de ministerele de resort.

(6) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale.

Consultă integral Ordinul MEN nr. 3544/2013 pe Legestart.ro!

Actul va putea fi în curând accesat şi pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu