Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3130/2013 privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 08.02.2013 (M.Of. 85/2013).

În baza prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. –

Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 8 noiembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” d) Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă;”.

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

” (3) Solicitantul care nu face parte din sistemul de învăţământ public va anexa la solicitarea de acreditare a programului de formare continuă chitanţa fiscală de achitare a taxei de acreditare. Cuantumul taxei de acreditare se stabileşte anual de către Ministerul Educaţiei Naţionale.”

3. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 30. –

Documentul care se eliberează pentru beneficiarii programelor de formare continuă acreditate este Atestatul de formare continuă a personalului didactic.”

4. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 31. –

Atestatele de formare continuă a personalului didactic sunt achiziţionate de Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale şi distribuite furnizorilor de programe de formare continuă acreditate.”

5. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 32. –

Evidenţa distribuirii atestatelor de formare continuă a personalului didactic se consemnează în Registrul unic de evidenţă a atestatelor de formare continuă a personalului didactic.”

6. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 33. –

Contravaloarea atestatelor de formare continuă a personalului didactic se suportă de către furnizorii de programe de formare continuă acreditate sau individual de către personalul din învăţământul preuniversitar care a urmat programe de formare continuă acreditate.”

7. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 34. –

Furnizorul de programe de formare continuă acreditate, pe baza documentelor de evaluare prevăzute la art. 35, eliberează cursantului care a parcurs programul de formare continuă acreditat Atestatul de formare continuă a personalului didactic, precum şi fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor.”

8. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. –

Orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. III. –

Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Bucureşti, 1 februarie 2013.

Nr. 3.130.

Anexă

(Anexă la metodologie)

Categorii de programe de formare continuă

Tipuri de competenţe

1. Programe de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. (5) lit. a), b) şi c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare a) Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic
b) Dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică
c) Dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, de îndrumare şi de control
2. Programe de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale, conform art. 244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare a) Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele
b) Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele
3. Programe modulare realizate prin stagii nondisciplinare Programe propuse de furnizori vizând alte tipuri de competenţe decât cele prevăzute la categoriile 1 şi 2 de programe
4. Programe speciale (programe înaintate spre echivalare de structuri organizatorice/instituţionale naţionale sau internaţionale care derulează proiecte bilaterale, comunitare sau internaţionale, programe cu finanţare externă sau alte tipuri de programe de formare la care a participat personalul didactic din învăţământul preuniversitar) Curriculumul şi competenţele vizate sunt stabilite pentru programele respective de către furnizorii de formare continuă, în concordanţă cu analiza de nevoi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here