Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3.104/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei- cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 75 din 05.02.2013 (M.Of. 75/2013).

În baza prevederilor art. 19, art. 149 alin. (3), art. 247, art. 248 alin. (4), art. 252, art. 254 alin. (17), art. 262, art. 263, art. 284 alin. (5) şi (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV şi V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. –

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 şi 64 bis din 30 ianuarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), literele g) şi h)se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” g) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;

h) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu;”.

2. La articolul 4 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

” h1) stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, căruia i se recunoaşte calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014;”.

3. La articolul 8, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” (3) Prin excepţie, dacă norma didactică de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare şi a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată din învăţământul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) şi (2) şi art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta poate fi constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază şi completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În învăţământul gimnazial din mediul rural, norma didactică de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare şi a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialităţile de bază şi completată cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ori prin adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Activitatea şi norma didactică pentru personalul didactic din centre, cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică, precum şi din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.555/2011. Profesorii consilieri din cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică efectuează 4 ore de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia şcolii din ariile curriculare om şi societate, consiliere şi orientare, în acord cu planul-cadru, cu respectarea normei săptămânale de 40 de ore.”

4. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” b) absolvenţi cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unor şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una dintre specializările educatoare, educator, învăţător, învăţătoare, educatoare-învăţător, educator-învăţător, învăţător-educatoare, învăţător-educator, în concordanţă cu Centralizatorul, ori de absolvenţi ai colegiului universitar pedagogic cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, care au finalizat cu diplomă de licenţă şi studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă, încadraţi în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv de profesor pentru învăţământ primar, conform art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013;”.

Consultă integral textul ordinului MEN! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here