Ordinul MECTS nr. 6537 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 (M.Of. 36/2013).

Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor Publice;

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. –

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naționale de cercetaredezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzute în anexele nr. 1-19*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

___________

*)Anexele nr. 1-19 sunt reproduse în facsimil.

Art. 2. –

(1) Cheltuielile toate aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

 (2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetaredezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. –

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 20 decembrie 2012.

Nr. 6.537.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ – INOE 2000 BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT 

PE ANUL 2012 

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2012

Influenţe +/-

Rectificat 2012

A

0

1

2

3 = 1 + 2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

25.920

2.075

27.995

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

25.719

1.796

27.515

din care:

a)

Venituri din activitatea de baza

03

18.878

997

19.875

b)

Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1.841

273

2.114

c)

Alte venituri din exploatare

05

5.000

526

5.526

2. VENITURI FINANCIARE

06

201

279

480

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

25.700

2.025

27.725

1.

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

25.700

1.885

27.585

a)

Bunuri şi servicii

10

6.912

235

7.147

b)

Cheltuieli de personal, din care:

11

13.536

1.148

14.684

cheltuieli cu salariile din care:

12

9.920

794

10.714

indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

100

0

100

drepturile salariale ale directorului (general)

14

108

54

162

contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.063

166

2.229

contribuţii de asigurări de şomaj

16

50

4

54

contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

516

41

557

contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale

18

27

2

29

contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

84

7

91

contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

25

2

27

contribuţii la fondul de pensii facultative

21

30

84

114

alte cheltuieli de personal, din care:

22

821

48

869

tichete de masă

23

469

0

469

deplasări, detaşări

24

350

50

400

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

5.000

526

5.526

d)

Cheltuieli de protocol

26

4

0

4

e)

Cheltuieli de reclama şi publicitate

27

50

-40

10

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g)

Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

198

16

214

h) Alte cheltuieli

30

0

0

0

2.

Cheltuieli financiare, din care:

31

0

140

140

cheltuieli privind dobanzile

32

0

0

0

alte cheltuieli financiare

33

0

140

140

Citeşte textul integral al Procedurii! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here