Ordinul MECTS nr. 6211 din 13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 (M.Of. 17/2013)

În baza prevederilor art. 264 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. –

Se aprobă Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.486/2011 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 21 octombrie 2011.

Art. 3. –

Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 13 noiembrie 2012.

Nr. 6.211.

ANEXĂ

METODOLOGIA ȘI CRITERIILE

privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar

CAPITOLUL I

  Acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 1. –

Prin unități de învățământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.

Art. 2. –

(1) Numărul de gradații care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate în ultimii 4 ani, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții publice.

(2) În situația în care personalului didactic, celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive școlare și din palatele și cluburile copiilor/Palatul Național al Copiilor i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calității de personal didactic calificat, la nivelul aceluiași județ/al municipiului București, acesta își păstrează gradația de merit.

(3) Personalul didactic din învățământ beneficiar al gradației de merit detașat în alt județ/municipiul București își păstrează gradația de merit, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Cadrele didactice beneficiare ale gradației de merit pretransferate/transferate în alt județ/municipiul București își păstrează gradația de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit pentru anul respectiv la nivelul județului/municipiului București în care s-au pretransferat/ transferat.

 (5) La solicitarea unității de învățământ în care cadrul didactic beneficiar al gradației de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe bază consimțământului scris în alt județ/municipiul București în timpul anului școlar, inspectoratul școlar îi acordă gradație de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1).

Art. 3. –

Gradația de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2013.

Art. 4. –

(1) Personalul didactic din învățământ care a beneficiat de gradație de merit până la 31 august 2013 poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradație de merit de la încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată în vederea pensionării.

Citeşte textul integral al Metodologiei! Click aici

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here